Express-Miejski.pl

Likwidacja Bardzkiej Gospodarki Komunalnej "KOM-EKO" Sp. z o.o.

Bardo fot.: www.ziemiazabkowicka.pl

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Bardo
KOMUNIKAT NR 1/2011/B - BURMISTRZA MIASTA I GMINY BARDO

w związku z likwidacją spółki Bardzka Gospodarka Komunalna „KOM-EKO" Sp. z o.o.

Na podstawie Uchwały nr XLI/280/10 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 28 maja 2010 r. w/s wyrażenia zgody na likwidację Bardzkiej Gospodarki Komunalnej „KOM-EKO" Sp. z o.o. oraz Zarządzenia nr 112/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Bardo z dnia 09.12.2010 r. w/s wszczęcia likwidacji Bardzkiej Gospodarki Komunalnej „KOM-EKO" Sp. z o.o. informuję, że z dniem 01.02.2011 roku, Spółka zaprzestaje swojej działalności związanej z wywozem odpadów stałych. Wszelkich informacji w tym zakresie udzielają:

- Beata Bielecka - kierownik Referatu Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy Bardo,
nr tel. (0-74) 8171-478, wew. 72,
- Sylwester Zwaduch - podinspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej, Urzędu Miasta i Gminy Bardo, nr tel. (0-74) 8171-478, wew. 66,
- Leszek Lupa - likwidator Spółki BGK „KOM-EKO" Sp. z o.o., nr tel. (0-74) 8171-598,
- firma Veolia Usługi dla Środowiska S.A., Oddział w Krapkowicach, nr tel. (0-77) 466-15-14.

Krzysztof Żegański - Burmistrz MiG Bardo

Dodatkowa informacja.

Gminna spółka komunalna KOM-EKO od kilku lat poddawana była restrukturyzacji poprzez zmiany organizacyjne i kadrowe. Niestety żadne z podejmowanych działań nie wpłynęły na poprawę rentowności i jakości świadczonych usług, ani nie zmieniły kondycji finansowej spółki. Należy zaznaczyć, że na taki stan rzeczy złożyło się wiele powodów. Ostateczną przyczyną załamania działalności związanej z odbiorem śmieci było zamknięcie składowiska w Potworowie, co spowodowało konieczność korzystania ze składowisk komercyjnych, a tym samym drastyczny wzrost kosztów składowania odpadów. W tej sytuacji najbardziej uzasadnione było urynkowienie usługi odbioru odpadów.

Przypomnijmy, że do zadań gminy w zakresie odbioru nieczystości należy:

opracowanie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, który określi min.: wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, rodzaj i minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i drogach publicznych oraz warunki rozmieszczenia tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego; na dzień dzisiejszy w Gminie Bardo obowiązuje „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Bardo" przyjęty uchwałą nr XXXIV/255/06 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 26 czerwca 2006 r., określenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych; na dzień dzisiejszy obowiązują stawki określone uchwałą nr XIV/93/08 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 14 stycznia 2008 r., na wejście w życie czeka uchwała podjęta w tej sprawie dnia 20 stycznia 2010 r.,

udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych podmiotom, które spełnią wymagania, określone dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie w/w usług w uchwale nr XL/273/10 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 28 kwietnia 2010 r.; na dzień dzisiejszy zezwolenie na wywóz nieczystości z terenu gminy Bardo posiadają dwie firmy:

1. VEOLIA Usługi dla Środowiska S.A., Oddział w Krapkowicach, ul. Piastowska 38,
47-303 Krapkowice,
2. REMONDIS Opole Sp. z o.o., Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole.


Odbiór nieczystości z konkretnych posesji odbywa się na podstawie umowy danego mieszkańca (lub innego podmiotu) z firmą, która posiada koncesję do świadczenia usług na danym terenie.

W umowie ustala się koszt usługi (nie wyższy niż określa w/w uchwała) oraz szczegółowe zasady odbioru nieczystości, takie jak częstotliwość odbioru, czy wielkość pojemnika.

Obie wyżej wymienione firmy mogą ubiegać się o podpisanie umów z mieszkańcami.

Dotychczas na terenie Gminy Bardo obowiązuje opłata ryczałtowa za wywóz nieczystości stałych w wysokości 7,41 zł brutto na jednego mieszkańca miesięcznie. Stawka została obliczona na podstawie normy rocznej równej 1,3 m3 (średnia ilość odpadów wytwarzanych przez jednego mieszkańca w ciągu jednego roku). W Gminie Bardo opłata ta od kilku lat nie była rewaloryzowana, co sprawiało, że nie pokrywała kosztów świadczonej usługi i tym samym pogłębiała stratę spółki.

Wyżej wymieniona stawka będzie obowiązywała do czasu wejścia w życie nowej uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat (...), którą Rada Miejska podjęła w dniu 20 stycznia br. Nowa stawka, to 120 zł za 1m3 odpadów, powiększona o należny podatek VAT. Jest to stawka maksymalna, to znaczy, że cena wywozu śmieci przez firmę nie może tej kwoty przekroczyć. Uchwała wejdzie w życie pod koniec marca 2011 r., po opublikowaniu w Dzienniku Województwa Dolnośląskiego, wówczas nastąpi zmiana w sposobie naliczania kosztów wywozu śmieci.

Nowe opłaty będą naliczane od pojemnika, a nie jak dotychczas od osoby. Maksymalna opłata może wynosić 14 zł brutto za odbiór pojemnika 120 litrowego, pod warunkiem stosowania selektywnej zbiórki odpadów. Pojemniki będą odbierane co dwa tygodnie, co w skali miesiąca da kwotę maksymalnie 28 zł brutto. W przypadku braku segregowania odpadów opłata może wynieść maksymalnie 15,40 zł brutto.

Dla lepszego zobrazowania kosztów posłużymy się przykładem rodziny 4-osobowej:
Obecna stawka wynosi 7,41 zł (za miesiąc, za osobę) - rodzina 4 osobowa płaci za odbiór nieczystości 29,64 zł miesięcznie (4 osoby x 7,41zł = 29,64zł).
Przy nowej stawce 4-osobowa rodzina zapłaci 14 zł za wywóz jednego pojemnika (120 litrów) co dwa tygodnie. W skali miesiąca opłata wyniesie 28 zł (14 zł x 2 wywozy w miesiącu = 28 zł).

W przypadku 4-osobowej rodziny koszt miesięczny w przeliczeniu na jedną osobę będzie nieco niższy. Oczywiście inne relacje będą w przypadku rodzin 3, czy 2-osobowych, bo koszt pojemnika będzie taki sam jak dla rodziny 4 osobowej.

W cenie usługi będzie odbiór dodatkowych worków z odpadami selekcjonowanymi (papier, szkło itp.). Worki do selekcji odpadów dostarczy firma.

W większości przypadków pojemnik 120 litrowy, wywożony w cyklu dwutygodniowym wystarczy do obsługi jednej rodziny, w razie potrzeby będzie można zamówić dodatkowy pojemnik. W przypadku wspólnot mieszkaniowych lub większego zapotrzebowania istnieje możliwość zamówienia pojemników większych, to jest 240 i 1100 litrowych. Tego typu uzgodnienia mieszkańcy winni poczynić podpisując umowę z firmą odbierającą odpady.

Na dzień dzisiejszy o fakcie wypowiedzenia umów przez Spółkę Kom-Eko poinformowaliśmy dwie firmy, które posiadają koncesję na wywóz nieczystości z terenu gminy Bardo.

Wszystkie informacje dotyczące kwot zostały nam udzielone przez dyrekcję spółki Veolia.

Ponadto z informacji udzielonej Urzędowi wynika, iż trwa proces podpisywania umów w kolejnych miejscowościach Gminy Bardo. Umowy podpisywane są na dotychczasowych zasadach, na okres przejściowy to jest do czasu wejścia w życie nowych stawek. Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc na wskazane wyżej numery telefonów. Dodatkowe pytania można zadać za pośrednictwem zakładki „Zadaj pytanie Burmistrzowi" na www.bardo.pl, czekamy również na Państwa informacje i sugestie

www.bardo.pl

96

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

 • Likwidacja Bardzkiej Gospodarki Komunalnej "KOM-EKO" Sp. z o.o.

  2011-02-02 10:12:49

  www.bardo.pl

  Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy BardoKOMUNIKAT NR 1/2011/B - BURMISTRZA MIASTA I GMINY BARDO
  w związku z likwidacją spółki Bardzka Gospodarka Komunalna „KOM-EKO" Sp. z o.o.

 • 2011-02-02 12:02:57

  gość: ~gość

  jedna wielka porażka :(

 • 2011-02-02 13:50:34

  gość: ~Janusz Hrakało-Horawski

  super informacja... i bardzo szybko podana
  W tej informacji Burmistrz powołuje się na uchwałę XL/273/10 z 28 kwietnia 2010r , a przecież Wojewoda Dolnośląski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 1 czerwca 2010 r. stwierdził nieważność w/w uchwały. A gdzie i jak można skontaktować się z firmą REMONDIS, czy trzeba jechać do Opola?

 • 2011-02-02 17:16:12

  gość: ~Zabkowiczanin

  Widze że macie taki sam wynalezek w postaci burmistrza u siebie jak my mieliśmy w Ząbkowicach. Różnica między nami jest taka że My już podziękowaliśmy temu Panu :) Powiem że macie nie za ciekawie. Pogońcie to twowarzystwo:) stawiajcie na ludzi odpowiedzialnych a nie na pseudo lokalnych polityków nie mających pojęcia o zarządzaniu gminą, miastem!!! Pozdrawiam z Ząbkowic.

 • 2011-02-02 19:07:28

  gość: ~bonanza patataj

  tak to jest, jak tłum od redemptorii bardeckiej wybrał...

 • 2011-02-02 22:38:44

  gość: ~Andrzej

  Chce poinformowac Pana Janusza HRAKALO-HORAWSKIEGO ze filia firmy "REMONDIS" filia firmy "VEOLIA" mieszcza sie przy ulicy MEKI PANSKIEJ 5 b na posiadlosci prywatnej nalezoncej do "Krola Bardzkich Gor,Krola Bardzkich Drzew,Krola Bardzkiego Smietnika" o imieniu Krzysztof i nazwisku Zeganski.Szpiek 'Karamba" to wychuchal.Pozdrawiam i zycze dalszej odwagi na polu "wali z tym "tytularnym" znanym z "rzetelnosci" "fachowosci" typem ludzkiego gatunku.Tak mialo byc pieknie.Kiedy za kadencji Anklewicza byla likwidacja Bardzeckich Zakladow '"Krol Bardzkich Gor,Krol Bardzkich Drzew,Krol Bardzkiego Smietnika" w czasie kampani wyborczej wraz ze swoim wowczas szefem komitetu wyborczego Marianem Budzem grajac na ludzkich uczuciach w sposob perfidny robil wielkie "halo" przeciwko Anklewiczowi ze w sprawie likwidacji Bardzkich Zakladow nic nie uczynil aby ten zaklad uratowac.Pytam cie "Krolu Bardzkich Gor,Krolu Bardzkich Drzew,Krolu Bardzkiego Smietnika" jak zagrasz teraz na ludzkich uczuciach wzgledem tych pracownikow spolki ktorzy wyladuja na margines zycia spolecznego z powodu utraty pracy.Dlaczego w czasie ostatniej kampani ten temat byl przez ciebie swiadomie przemilczany.Przypomne ci slowa kiedy tworzone bylo BTT kiedy w "Bajce" wspolwlasciciel tego lokalu zanim zostales Burmistrzem powiedzial ci prosto w twarz jestes "pros....ka polityczna"- dobrze przepowiedzial twoje oblicze kiedy bedziesz burmistrzem.Pozdrawiam Pania Tkaczonek Pania Ewe Zylinska,Pania Piwowarska,Pana Majkuta.

 • 2011-02-09 17:23:24

  gość: ~bardzianka

  Panie Krawczyk, pod nr 5 to mieszka Pana siostra, a burmistrz mieszka pod 6

 • 2011-02-03 00:01:21

  gość: ~Janusz Hrakało-Horawski

  W komunikacie mamy do czynienia z wirtualną matematyką i ze zwyczajnymi arytmetycznymi błędami, a także ze zwykłą „popeliną”.
  Otóż za usługę Veolii {za kubeł 120 litrów, po nowych cenach} możemy zapłacić maxymalnie 14zl za śmieci selekcjonowane, lub 15,56zł za śmieci nieselekcjonowane – obie ceny z VATem. W komunikacie ta druga cena to 15,40zł – kłania się szkoła podstawowa.
  Podobnie wyliczono realizację budżetu Gminy Bardo za 2010 rok: z zakładanych 21 milionów dochodu zrealizowano 15 – i dało to ponad 90% {o zgrozo, przy pełnej akceptacji takiego wyliczenia przez Regionalną Izbę Obrachunkową, widocznie tam też kryterium doboru urzędników pod względem wiedzy i fachowości nie jest najważniejsze}.
  Teraz przejdźmy do matematyki wirtualnej: w części „dla lepszego zobrazowania kosztów”. Rodzina 4 osobowa zapłaci według urzędniczej matematyki mniej o 1zł 64gr miesięcznie. W cudacznej gminie wszystkie miesiące mają 28 dni, ale Krapkowice wezmą od tej przykładowej rodziny 364zł za rok, gdy KOM-EKO brało 355.68zł, która kwota jest niższa??? No i jeszcze, wzorem chwytów marketingowych, gdy do pudełka z sokiem dostajemy 10% gratis, tu do kubełka śmieci dostajemy gratis muchy, larwy i wszelkiego rodzaju robactwo, a super gratis …smród, który szczególnie latem będzie przyciągał ogromne rzesze turystów. Super interes według burmistrza zrobiła dowodzona przezeń gmina {On lubi tym słowem się posługiwać – ON „dowodzi”}, za 1zł i 64gr mniej w opłacie ta rodzina dostanie ponad 2 razy mniejszą kubaturę kubełkową – to jest „działanie rynkowe” {następne ulubione JEGO słowa}. A Radnym gratuluję rozwiązania problemu śmieci w okolicznych lasach – kim to {i za czyje pieniądze} Rada zamierza sprzątać? A będzie ich przybywać, tych śmieci, oczywiście {jakieś bezimienne meble, stare pralki, telewizory, opony, etc}.
  A „popelina”, ależ jest, choćby w zdaniu: "Wszystkie informacje dotyczące kwot zostały nam udzielone przez dyrekcję spółki Veolia", bo chyba dalej jak w Krapkowicach nie zasięgano informacji, a tam dyrekcja nie ma siedziby.

 • 2011-02-03 20:56:29

  gość: ~wyborca

  w informacji podano , że każdy mieszkaniec rocznie produkuje 1,3 m3 śmieci , podano także , że nowa cena 1m3 śmieci netto wynosi 120 zł +8% VAT =129,6zł/m3
  to 1,3m3 rocznie/na osobę x 129,6 zł/m3 = 168,48zł rocznie na osobę
  a obecnie
  1osx7,41 zł/m3 = 7,41zł/m3 x 12 miesięcy =88,92 zł
  koszty wywozu śmieci wzrosną o 100%

 • 2011-02-03 21:19:44

  gość: ~wyborca

  w obliczeniach burmistrz policzył 120l pojemik wywożony 2 razy w miesiącu na rodzinę 4 osobową to 240 l /4osoby = 60 l na miesiąc - ja kupuję worki 60 litrowe do mojego prywatnego kubła w kuchni i worek ten wystarcza mi na 2 dni - rodzina 3 osobowa to co z resztą śmieci , jeżeli nawet posegreguję makulaturę, szkło , plastiki, puszki i ograniczę śmieci o połowę, to i tak 2 tygodnie nie będę mogła wynosić śmieci, czyli opłata panie burmistrzu wzrośnie o prawie 100%, kłania się mamtematyka,
  znowu zostaniemy nabici w butelkę
  jakbym nie liczyła to czy na m3 czy na litry to , żadnych oszczędności nie widzę
  a tak na marginesie sprawdziłam cenę wywozu śmieci 1m3 w innych częściach Polski i są duuuużo niższe
  ale my mamy wszystko naj.................

 • 2011-02-03 21:20:01

  gość: ~wyborca

  w obliczeniach burmistrz policzył 120l pojemik wywożony 2 razy w miesiącu na rodzinę 4 osobową to 240 l /4osoby = 60 l na miesiąc - ja kupuję worki 60 litrowe do mojego prywatnego kubła w kuchni i worek ten wystarcza mi na 2 dni - rodzina 3 osobowa to co z resztą śmieci , jeżeli nawet posegreguję makulaturę, szkło , plastiki, puszki i ograniczę śmieci o połowę, to i tak 2 tygodnie nie będę mogła wynosić śmieci, czyli opłata panie burmistrzu wzrośnie o prawie 100%, kłania się mamtematyka,
  znowu zostaniemy nabici w butelkę
  jakbym nie liczyła to czy na m3 czy na litry to , żadnych oszczędności nie widzę
  a tak na marginesie sprawdziłam cenę wywozu śmieci 1m3 w innych częściach Polski i są duuuużo niższe
  ale my mamy wszystko naj.................

 • 2011-02-03 21:21:27

  gość: ~wyborca

  w obliczeniach burmistrz policzył 120l pojemik wywożony 2 razy w miesiącu na rodzinę 4 osobową to 240 l /4osoby = 60 l na miesiąc - ja kupuję worki 60 litrowe do mojego prywatnego kubła w kuchni i worek ten wystarcza mi na 2 dni - rodzina 3 osobowa to co z resztą śmieci , jeżeli nawet posegreguję makulaturę, szkło , plastiki, puszki i ograniczę śmieci o połowę, to i tak 2 tygodnie nie będę mogła wynosić śmieci, czyli opłata panie burmistrzu wzrośnie o prawie 100%, kłania się mamtematyka,
  znowu zostaniemy nabici w butelkę
  jakbym nie liczyła to czy na m3 czy na litry to , żadnych oszczędności nie widzę
  a tak na marginesie sprawdziłam cenę wywozu śmieci 1m3 w innych częściach Polski i są duuuużo niższe
  ale my mamy wszystko naj.................

 • 2011-02-03 21:21:56

  gość: ~wyborca

  w obliczeniach burmistrz policzył 120l pojemik wywożony 2 razy w miesiącu na rodzinę 4 osobową to 240 l /4osoby = 60 l na miesiąc - ja kupuję worki 60 litrowe do mojego prywatnego kubła w kuchni i worek ten wystarcza mi na 2 dni - rodzina 3 osobowa to co z resztą śmieci , jeżeli nawet posegreguję makulaturę, szkło , plastiki, puszki i ograniczę śmieci o połowę, to i tak 2 tygodnie nie będę mogła wynosić śmieci, czyli opłata panie burmistrzu wzrośnie o prawie 100%, kłania się mamtematyka,
  znowu zostaniemy nabici w butelkę
  jakbym nie liczyła to czy na m3 czy na litry to , żadnych oszczędności nie widzę
  a tak na marginesie sprawdziłam cenę wywozu śmieci 1m3 w innych częściach Polski i są duuuużo niższe
  ale my mamy wszystko naj.................

 • 2011-02-04 09:16:02

  gość: ~Andrzej

  Pragne poinformowac "wyborce" ze aneks do umowy jaki zostanie dolaczony przez firme "VEOLI" za dwa miesiace w swojej tresci bedzie zawieral nowa cene ktora rowniez bedzie wyzsza od tej ktora widnieje na abecnej umowie,o czym "Krol Bardzkich Gor,Krol Bardzkich Drzew a zwlasza "KROL BARDZKIEGO SMIETNIKA" doskonale wie bo "klamliwa" jego polityka /ktora zwie rzetelnoscia/ za dwa miesiace sie porwierdzi.Jestem w stanie przyjac kazdy zaklad ze za dwa miesiace taka nowa cena bedzie w aneksie,Pozdrawiam i zycze dalszej poglebiajacej wiary odnosnie "rzetelnosci" Krola Bardzkich Gor,Krola Bardzkich Drzew KROLA BARDZKIEGO SMIETNIKA ktory nosi imie Krzysztof a nazwisko Zeganski.Pozdrawiam Prezesa,pracownikow firmy REMONDIS z Opola.

 • 2011-02-03 21:22:47

  gość: ~wyborca

  w obliczeniach burmistrz policzył 120l pojemik wywożony 2 razy w miesiącu na rodzinę 4 osobową to 240 l /4osoby = 60 l na miesiąc - ja kupuję worki 60 litrowe do mojego prywatnego kubła w kuchni i worek ten wystarcza mi na 2 dni - rodzina 3 osobowa to co z resztą śmieci , jeżeli nawet posegreguję makulaturę, szkło , plastiki, puszki i ograniczę śmieci o połowę, to i tak 2 tygodnie nie będę mogła wynosić śmieci, czyli opłata panie burmistrzu wzrośnie o prawie 100%, kłania się mamtematyka,
  znowu zostaniemy nabici w butelkę
  jakbym nie liczyła to czy na m3 czy na litry to , żadnych oszczędności nie widzę
  a tak na marginesie sprawdziłam cenę wywozu śmieci 1m3 w innych częściach Polski i są duuuużo niższe
  ale my mamy wszystko naj.................

 • 2011-02-03 15:03:54

  gość: ~KAIR

  ... w mieście cudów , cuda się i cudeńka jednak dzieją, szkoda że jednak to będzie kosztem mieszkańców... bo za to wszystko to my mieszkańcy, podatnicy zapłacimy,
  za te wizje cudownego władcy ... wizje które niestety są stratą dla Barda...

  oby się tylko nowa rada nie dała wciągnąć w stek kłamstw Pana władcy, bo on dużo mówi a swoje i tak robi...

  Sytuacja Kom_Eko to zgroza! ciekawe jest to co Pan burmistrz napisał, bo jego wyliczenia nie zgadzają się z realiami, komuś zależy na upadłości tej spółki...

  Pan władca niby ma wykształcenie wyższe ale widać że podstawowego mu brak, bo z liczeniem ma problem, :) może warto było by o parę lekcji się postarać?
  firmie z opolskiego opłacać się będzie zarabiać na naszych śmieciach, a naszej spółce nie? bardzo ciekawe, najlepiej coś zamknąć tak jak papiernie.

  ciekawe kto odprawy da tym ludziom? gdy gmina środków nie posiada na takie nie planowane sytuacje, pewnie pójdziemy po kolejny kredyt, bo tak najłatwiej...!a kto to będzie spłacał? my podatnicy...

  mam nadzieję że w Bardzie nie będzie sytuacji jak w Egipcie :)
  bo będzie gorąco Panie burmistrzu, gdy tak bedzie Pan panował , władał cudnie :)
  ludzie są cierpliwi ale do czasu... pozdrawiam

 • 2011-02-03 19:46:23

  gość: ~Don Kichot

  Zima za oknem a o wykopkach czas pomyśleć a Wy mi tu o śmieciach.
  Mam na uwadze jesienne wybory do naszego Wielkiego Chorału,w nich to pewnikiem niejednego wielce zasłużonego za przeproszeniem ”posła” wykopią i odeslą do pasienia krów,bo to i przewietrzyc by śię zdało ten okrągły budynek a i odmłodzic skład Wielkiego Chorału czas najwyższy i tu mam znakomitą kandydaturę na tę ze wszech miar intratną i pożyteczną wielce fuchę.Zanim wszakże przejdę do ad personam.słów kilka jakby o historii, uczenie prawiąc tło historyczne naświetlić ,otóż aktualnie Nam MP Boski Imperator Car Batiuszka powtórną elekcję osiągnał tak jakby nie do konca entuzjastycznie.Plan był inny,takoż genialny,co prosty.Celował nasz Boski Imperator Car Batiuszka dużo wyżej i to nie o jedno oczko a od razu o dwa.Miarkował do województwa się ewakuować rajcować w sejmiku,tam czas jakiś na salonach pobrylować a na jesieni w posły ,w posły panie tego pójść.A szansa była,i tę w lot nasz Monarcha chwycił,po porzedniku Poczciwinie w jakiejś szufladzie projekt Gimnazjum w Przyłęku wyszperał,z kurzu otrzepał i migiem urzędnikom wojewódzkim na biurko dostarczył z uniżoną prośba o dofinansowanie.Nic to,że na dzisiejsze czasy,budowla ta pasowała jak świni siodło ale kto by tam się takimi du....lami przejmował,tym bardziej jak grono bakałarzy miejscowych entuzjazmem wielkim do tego przedsięwzięcia zapałało,jakoś tak umknęło tym uczonym w naukach pedagogicznych Damom i Mężom iże cokolwiek przymało dziecisków.To żaden problem orzekło to zacne grono,będzie potrzeba to się dorobi,da Bóg dzieci,da i na dzieci.Zaraz zaraz powiecie,gdzie tu niby Monarcha nasz miał by się wypromować?Już odpowiadam:pokażcie mi inną inwestycje w naszym Miescie Cudów,gdzie można ubic tyle piany w gazetach i innych przekaziorach,a to wmurowanie kamienia węgielnego z obowiązkowym pokropkiem przez fluorescencję,to znów fotka na tle kawałka muru,tam znów Nasz Boski Imperator w roboczym forschalungu i białym kasku na dostojnej głowie z gospodarską wizytą na tej priorytetowej w gminie inwestycji,ówdzie wywiad w lokalnej Tivi,to znów wręczanie dyplomów i przeróżnych kluczy do biznesu.No wprost kolorowy zawrót głowy,a już od nagabywań innych wójtów,burmistrzów i prezydentów wprost Nasz Boski Imperator opędzić się nie mógł,cięgiem tylko pytali:-Krzysztof jak ty to robisz?A on skromny jak zawsze,zasług swoich żadną miara nie eksponując nieodmiennie odpowiadał: -Alez to wszystko zasługa moich współpracowników,oni nic tylko piszą(projekty) i pozyskują,piszą i pozyskują,a Swistak zawija i Zawija a juści moja Przyboczna Wiła Wianki to noce zarywa tak pisze.No to i efekty są na miarę wszechczasów.I tak to leciało,ogólnie dobrze żarło,było w pytę,fety, zabawy,Bardonaldy,jarmarki,odpusty,żuru gotowanie,przecinanie wstęg z obowiązkowym pokropkiem słowem Dostojnej Osoby MNP Boskiego Imperatora Cara Batiuszki pełno było wszędzie,aż strach do lodowki było zajrzec.Tak nam czas zleciał do chwili,gdy wiodące w naszym jak powiada pewien polityk ,Kondominum,partie rozglądać się poczeły za kandydatami na listy wyborcze i byłby nasz Ukochany Władca pewni akiem na liscie partii,róznie zwaną a to obrotową a to partią proboszczów,że to niby zawsze pod sutanną do Wielkiego Chorału się wśliźnie,oczywiście rzecz biega o PSL,czy ono „ludowe” to pozostawiam ocenie Czytelnikow.Sumując sprawa była obrobiona i ugrana,sam Vicemarszal Dolnoślaski serdecznie na listę zapraszał drogę ku sławie,salonom wojewódzkim i miejscu w historii różami ścielił,aż tu niestety nadciągnęła katastrofa w postaci Majkut Story.Ot proces karny przed sądem w powiecie nijak nie zmierzał ku szczęśliwemu zakończeniu.I nie żeby to naszemu Boskiemu Imperatorowi ów proces wytoczył jakis znamienity Obywatel,nie toż to zwykły łyk,acz upierdliwy,wcześniej był bakałarzem w miejscowym gimnazjum a czas jakiś nawet dyrektorował.A że ,nie przystawał do obecnej sitwy,wróc wyzwań obecnych czasów,to też Majestat szurnął łyka z posady,ponoć z naruszeniem jakiegoś prawa,też mi mecyje,wielkie mi prawo, w naszym Mieście Cudów z przyległościami prawo ustanawia Najwyższy Majestat,ale widać prokuratura jeszcze sie w tym nie pomiarkowała.Wróćmy do sedna,otóż nawet tak spolegliwa i mająca w swoich szeregach nie takich tuzów znanych z wycierania law oskarżonych,partia,pomysł umieszczenia na swojej liscie kandydatów do Wojewodzkiego Chorału,Naszego Boskiego Imperatora,acz z wielkim żalem zarzuciła.Wszelako na podorędziu była przecudnej wprost urody Przyboczna Wiła Wianki w te pędy więc listę co nieco skorygowano i do bitwy o głosy gawiedzi przystąpiono.Summa sumarum jak powiadaja prośći ludzie oszałamiającego sukcesu Zielona Koniczynka w naszym województwie nie osiągnęla,niemniej Przyboczna Wiła Wianki fuchę dostała i na salonach poczęła brylowac.To tyle o historii i przypadkach niezwykłych i starań Naszego Umiłowanego Imperatora o wojewódzkie rajcowanie.Teraz czas mi przejść do sedna i zarekomendować Naszego Monarchę jako kandydata na posła do już Wielkiego Chorału,nie czas marnować jego Geniuszu na jakieś tam rajcowanie w województwie choćby nawet dolnośląskim,szkoda na to czasu.A zacznę tak: ale o tym to już w nastepnym odcinku………

 • 2011-02-03 20:01:48

  gość: ~mieszkanka Barda

  A ja z prostym zapytaniem czy ktoś z szanownych internautow bardeckich wie gdzie można dowiedzieć się o ofercie tej drugiej firmy której to rzekomo wydał koncesję na wywóz śmieci nasz MNP a która nazywa się REMONDIS. Niestety w Urzędzie nie dowiedzialam się gdzie jest ewentualnie biuro-pomieszczenie tejże firmy, oczywiście na terenie Barda .Bo przecież nie będę jechała do Opola aby spisać ewentualną umowę.A może ta firma tylko na papierze i byłby to kolejny " myk" naszego batiuszki :)

 • 2011-02-03 22:12:57

  gość: ~Don Kichot

  Szanowna Mieszkanko Barda,w firmie REMONDIS w Opolu dzisiaj urywały sie telefony i niezmiennie uprzejme urzędniczki odpowiadały,ze nic firmie REMONDIS nie jest wiadome o świadczeniu usług w zakresie wywożenia śmieci w naszym Miescie Cudów.Aby było smieszniej,pytano a jakie Bardo chodzi bo podobno są w Pomrocznej trzy miejscowośći o takiej nazwie.Wygląda na to,ze zostaliśmy jako mieszkancy wyrolowani,i wszelkie opowieści o wolnym, rynku ,konkurencji i wolności wyboru firmy do wywozy śmieci można o kant dupy potłuc.Pozostaje wszakze pytanie o co tu w tym wszystkim chodzi,ano o kase Misiu o kasę.W tym miejscu odsyłam do wpisu na forum "Jana",jakoś tak napisał,ze gdy dowiedział się jakoby burmistrz miał działać dla dobra mieszkańców,to on "Jan"własne dobra czym predzej ukrył.Prorok jakiś z niego cy cóś.Przypomnę,ze firma VOELIA otrzymała od Cara Batiuszki licencję na wywóz śmieci w mieście Cudów juz w listopadzie 2008 r.Resztę niech sobie gawiedz sama dośpiewa.Pozdrawiam.A diós

 • 2011-02-03 22:31:58

  gość: ~gość

  i tu się zgodzę z Tobą. wszystko się tak dzieje w tej "cudownej" gminie. już w zeszłych wyborach "cudowny" obiecał internet szerokopasmowy którego nigdy sie nie doczekamy a teraz jeszcze wyrolował nas ze śmieciami. w końcu go wybrały mocherowe berety!!!

 • 2011-02-04 07:54:07

  gość: ~Józef

  Proboszcz kazał to wybrali,bo inaczej ekskomunika by była:)

 • 2011-02-04 10:50:12

  gość: ~Andrzej

  Dla poprawienia sobie humoru odsylam wszystkich "zasmuconych" do klasyki artykulu autora "Don Kichot" cztanie jego tekstow jest wprost komediowe a inspiracja do jego napisania jest pierwsz glowa naszego Barda K.............. .Nie wiedzialem ze wsrod mieszkanscow naszej miescowosci mamy tak zdolnego pisarza,przecztanie przeze mnie jego tekstu bylo w moim odbiorze niczym film "Sami swoi".Piekne ubaewienie,dzieki Don Kichocie,i jesli to mozliwe prosze czesciej bo nie ma to jak usmiech na twarzy z samego rana.Pozdrawiam

 • 2011-02-04 12:47:41

  gość: ~mieszkaniec

  udział w wyborach jest dobrowolny, wzięło w nich udział ok. 50%. Pytam, gdzie była reszta uprawnionych do narzekania, teraz mamy to co mamy.

 • 2011-02-04 18:02:05

  gość: ~Andrzej

  Nie jestem "rzecznikiem" prasowym "Krola Bardzkich Gor Krola Bardzkich Drzew Krola BARDZKIEGO SMIETNIKA" staram sie byc rzecznikiem wlasnego sumienia ktore podpowiada mi aby swoimi informacjami podzielic sie z "autorami"niniejszego forum ktorych ocena i trafnosc sformulowan pod adresem szeroko pojetego"Krola" lub jak kto woli czlowieka "tytularnego" o imieni Krzysztof i nazwisku Zeganski, w mojej ocenie jest trafna w 100% a co bede sobie zalowal w 1000 %.Informuje zinteresowane osoby ze na ostatniej sesji Rady Miasta Koalicja"Baranow" podjela decyzje o podniesieniu stawki za wywoz smieci przez firme z Krapkowic ktora sie zwie jak sie zwie.Zapytuje Koalicje "Baranow" jakimi kryteriami i w czyim interesie uchwalila stosowna uchwale z ktorej jasno wynika ze podwyzka jest nieunikniona.Po co "Krolu" tak szeroko rozpisywales sie w propagamdzie "rzetelnosci" po tytulem "Komunikat B..........." skoro twoim "rzetelnym" zamiarem bylo to uczynic jak najszybciej, aby Rada "Baranow" stosowna uchwala przyjela,czyz bys sie bal dnia 9 lutego,jaki masz w tym interes aby pustoszyc portfel przecietnego obywatela miasta i gminy Bardo.Dbasz o interes fonansowy wraz ze swoimi "Baranami" po przyjetym akcie prawny krapkowickej firmy.Jedyne co moge wykorzystac z tej sprawy to kolejny odnosnik w twoja strone "Krol Baranow".Druga informacja, rowniez temat do dyskusji,obsada stanowiska sekretarza Urzedu Miasta i Gminy.Kolega z poza Barda prosil mnie jesli "Krol Bardzkich Gor Krol Bardzkich Drzew Krol Bardzkiego Smietnika Krol Bardzkich Baranow" oglosi konkurs abym go o tym fakcie poinformowal bo ostatni sekraetarz z pod Swidnicy na tym stanowisku dal "plame" a on jesli ewentualmie przekonalby komisje konkursowa ta plame chcialby zmazac.Czy jest jeszcze w planie "zagospodarowania umyslowego" tytularnego"Krola ............" cos takiego jak Komisja Konkursowa.Do tej pory z tej formy "Konkursu" dla transparentnosci "Krol........." korzystal a czy skorzysta tym razem ."Kolo Fortuny juz niedlugo zatoczy Kolo".Pozdrawiam Pania Danute Tkaczonek bo tez wygrala konkurs,Pana Majkuta bo tez wygral konkurs.Pytanie: gdzie oni sa.

 • 2011-02-04 18:32:37

  gość: ~Don Kichot

  W sprawie konkursu na stanowisko sekretarza gminy,otoz sprawa jest i prosta i zawiła,a jak to zwykle bywa najlepiej ryby łowi sie w metnej wodzie,zgodnie z art.10.ust.1ustawy o pracownikach samorządowych,nabór na wolne stanowisko urzędnicze,w tym kierownicze a takim jest posada sekretarza jest otwarty i konkurencyjny.To oznacza,ze zatrudnienie na tym stanowisku osoby z zewnątrz bez ogłoszenia publicznego naboru i bez konkursu jest niemożliwe.Od czegóż jest jednak na Kremlu RKP (renomowana kancelaria prawna),zastosowano po prostu art.11 tej ustawy i myk w postaci interpretacji określenia ustawowego "wolne stanowisko urzędnicze",ono wolne było do czasu gdy Nasz MNP Umiłowany przez lud swój poddany Boski Imperator Car Batiuszka nie przeniósł był słuzbowo swojej Przybocznej Wiła Wianki,no i juz nie jest wolne,paniatno?Proste,genialne a jakze skuteczne.Jedynym ograniczeniem naszej Przecudnej Urody Sekretarz Wiła Wianki jest art.7 ust.4 tejże ustawy,która zabrania Jej przynależnośći do partii politycznej.Wprawdzie Przyboczna zasiada w ławach Chorału Dolnoslaskiego z listy PSL ale kto by sie takimi d...perelami przejmowal.A dios

 • 2011-02-04 19:39:00

  gość: ~Andrzej

  Myslalem "Don Kichotcie" ze twoj talet pisarski nie jest uzalezniony od Kremla, tak okresliles budynek Urzedu Miasta i Gminy ale po informacji jesli ona sie potwierdzi ze Wila Wianki juz wygrala "Konkurs" ta mam podstawe przypuszczac ze ze kolega o konkursie moze zapomniec.Wila Wianki , codowna postac i tajemnicza postac:przypominam sobie jak Wila Wianki jak stawiala pierwsze kroki, na forum publicznym /ma tu na mysli 'impreze sportowa organizowana przez BTT w czasie ferii zimowych 2006 roku tuz po jej nominacji na stanowisko V-ce Krola Bardzkich Gor Krola Krola Bardzkich Drzew Krola Bardzkiego Smietnika Krola Bardzkich Baranow.Miala taki dyskonfort psychiczy aby do mlodziezy bardzkiej powiedziec kilka prostych ludzkich slow,nie wiem dlaczego ten "obraz" mam tak swiezo w pamieci jak by to bylo wczoraj.Ale przyznaje udziwignela 'ciezar psychiczny" zdala egzamin.A teraz,"piorka" urosly.Jesli to prawda co piszesz "Don Kichotcie" to jej wspolczuje byc V-ce a przeskoczyc na sekretarza to degradacja sluzbowa.Caly obraz "czapy" PSL postawy.Szkoda kolegi chcial zmazac plame znow nie wypalilo.Musze mu zyczyc szczescia moze znajdzie pieciolistna konczynke i slynne logo "PSL zostanie przycimione.Pozdrawiam

 • 2011-02-04 14:21:36

  gość: ~Bardo

  zapraszamy na naszego Facebooka konto Bardo Polska, bo wasze poglady sa ważne

 • 2011-02-05 12:17:51

  gość: ~Don Kichot

  Oda do Boskiego Imperatora
  O Boski co Purpuratów pieszczochem jesteś i Ojca Tadzia i Padre nasz miejscowy kolana przed Twym Majestatem zgina.a kolory tęczy bledną przed niebiańskim blaskiem bijącym z Twego Oblicza i samo Słonce nie śmie konkurować.O Wielki Mistrzu Zakonu Nieogarniętego Chaosu Ty ,który w bagnie awantur cel swój masz i czujesz się w tym błogo,kłam więc łgaj.Dążysz do celu,odważnie i śmiało.Grzmisz z trybun,pouczasz,rżniesz męża stanu i politycznego głupa.A przecież Tyś oazą życia,wulkan spokoju,anioł(muszę to donieść wszystkim Paniom).Cierpiętnik,ascetyk,dobry duch a nawet jego siła,co ja piszę,OGROMNA siłę stanowi Was dwóch,Ty Boski i Kaziu Giermek Wierny i na dodatek Przyboczna Miła co Wianki Wiła.A gdy się czasem,w nawale zajęć Wam Majestacie,uda wykroic wolną chwilę Siłę stanowi Wasz Dwór w liczbie pięcioro a bywa i więcej,bo to i Druch Henio Obersikawkowy-Sołtys w jednym,ten to i za trzech staje i krzepko dzierży w swych mocarnych dłoniach halabardę a i rajca powiatowy specjalista od kultury sportu,historii i dziedzictwa narodowego,dzielnie własną piersia osłaniać gotów swego Monarchę,a za nimi całe hufce wiernych pretorian.Umiłowany Nasz Imperatorze,Ty talent mówcy masz niemal jak Cycero,nawet lepszy,boś nasz ,swojego chowu a on był obcy.Tylko nikczemne szkodzą Ci siły ciemne i MAJKUT STORY.I problem masz i jesteś w kropce,jak im dokopać i dumasz?A przecież umiesz Ty potrafisz:mową,dobrocią,buzią miłą,ciepłym łaskawym okiem.Potrafisz pieścić i głaskać gada,tylko czy gada wypada?A jak już wrogów masz pod bokiem,och wrogom wówczas biada,zrobisz z nich mięso kotlet niczym gnój po polach ich rozwleczesz,a taki przecież jesteś trusia,że przyłóż wprost do rany.Wszystkie szyderstwa ,te ostre szpile,które Cię kłują,te wrogów zastępy,niczym kundli sfora,co ujadają,próbują kąsać i jad sączyć,to są intrygi wrednej wrogiej Ci Komuny,co łeb podnosi jak ta hydra,czy smok o paszczach ogniem ziejących siedmiu.Ty jednak wiesz przecież, że zalet w Tobie tyle,na pęczki,kopy ćwierci,mile,Ty prowadź nas jak św.Krzysztof,jak Twój imiennik Kolumb Cristoforus.A teraz wybacz za me słowa szczere,nie będę sobą jak nie powiem: TY MUSISZ BYĆ PREMIEREM.Co daj Boże Amen.A diós

 • 2011-02-06 15:14:02

  gość: ~Andrzej

  Podczas ostatniej Sesji Raday Miasta na ktorej uchwalono podwyzke za wywoz smieci glosami tzw "Koalicji Baranow" czesc Radnych do tej koalicji nie nalezacych wstrzymala sie od glosu a jeden z Radnych, z okregu wyborczego Przylek sprzeciwil sie tej podwyzce co jest wyrazem, jasnym dowodem reprezentowania swoich wyborcow i dbania o ich interes w szeroko rozumianym tego slowa.Godna postawa i warta zapamietania.Tak wlasnie rozumiem wybor wlasciwych ludzi na wlasciwe stanowisko,czy funkcje publiczna."Koalicja Baranow" moze liczyc tylko na glosy poparcia lub jak kto woli na glos sumienia/jesli tokowy maja/ ktory z mojego punktu widzenia jest zgodny z mysleniem "szerokim" ich "Krola" czlowieka tytularnego o imieniu Krzysztof nazwisku Zeganski "Krol Bardzkich Gor Krol Bardzkich Drzew Krol Bardzkiego Smietnika Krol Bardzkich Baranow.Pozdrawiam.Dziekuje Panu Darkowi PROSTKO.Zapamietam do konca zycia i o jeden dzien dluzej.

 • 2011-02-06 20:43:48

  gość: ~z innego miasta

  z obecnym gospodarzem to zajedziecie co najwyżej Krakowską w lasy głębokie

 • 2011-02-06 20:54:59

  gość: ~mieszkaniec

  to juz nie Miasto Cudów ale Miasto Śmieci...... cały Krzysiu...... rok temu jak snieg dosłownie zasypał Bardo (a było to przed wyborami dokładnie rok wyborów) to snieg zniknął po paru dnaich a teraz..... dobrze ze przyszła odwilz:-)

 • 2011-02-06 22:49:16

  gość: ~Patriota

  "Mieszkaniec" do "Krola" jak jeden z autorow go okresila mam zbyt wiele pytan ktore cyklicznie posylam na jego oficjalna strone www.bardo.pl ale osobista jego cenzura nie dopuszcza tych pytan a juz odpowiedzi na nie to byla by "calkowita klapa z jego strony"."Krol" jak kto woli inz.Krzysztof Zeganski ktorego znajomosc nie jest mi odlegla to jak "rok" kalendarzowy czlowiek o czterech obliczch piszac skromnie.Pamietam wspolny wyjazd wraz z grupa bardzeckiej mlodziezy do Wloch po koniec lat osiemdziesiatych korzystajac z zaproszenia ze strony wloskich kolegow kiedy bardecka "Pantonima" osiagnela w tamtych czasach wiele znaczacych sukcesow.Ale wyjazd do Wloch pod wzgledem postawy "Krola" inz.Krzysztofa Zeganskiego byl z moralnego punktu widzenia porazka ktora okresilam moim skromnym zdaniem tak delikatnie.Nie przypuszczalem ze ten czlowiek do tego typu ludzkich tak "niskich" zachowan jest zdolny.Przepraszam po raz kolejny tych rodzicow tych dzieciakow ktorych ten nie etyczny" sposob zachowania tego czlowieka spotkal.Zawsze stalem z boku jako mieszkaniec Barda jesli chodzi o sprawy ogolno-spoleczne podejmowane przez przedstawicieli wladzy ktora rzadzi nasza gmina.Sprawa "upadku" spolki "Kom-Eko" powinna wiazac sie z upadkiem wszelkiej kariery publicznej czlowieka i ludzi z nim wspolodpowiedzialnych gdyz nie kto inny jak inz.Krzysztof Zeganski ta spolka jako jej pierwszy prezes zarzadzal i jako Burmistrz przez ostanie piec lat jej dzialalnosc jako organ nadzorujacy kontrolowal.Nie chce tutaj wchodzic w szczegoly bo one zawsze beda "zamazywac" ten jasny obraz kto prawnie odpowiada za jej upadlosc.Obraz ukazujacy osobowosc odpowiedzialna za jej stan upadlosciowy jest tak jasny jak swiecace slonce na niebie.Inz.Krzysztof Zeganski pozbawiony "cech etycznych" "cech moralnych" uczyni z tego "jasnego" obrazu "metna wode" i te osoby ktore beda to sluchac z jego strony takie wrazenie odbiora ze odpowiedzialnych za upadek "Spolki" jest nie on ale kto inny.Na tym polega czysta manipulacja znana mi z konica lat osiemdziesiatych kiedy koszta zwiazane z pobytem bardzkiej mlodziezy we Wloszech ponosila strona ktora Nas zapraszala a w ocenie "Krola" koszta powinny poniesc rodzice bardzkich dzieci.Pamiec ludzka jest nie zbadana inz.Krzysztofie Zeganski,z jednoczesnym zakcentowaniem jaka madrosc danego spoleczenstwa taka modra jest jego wladza,wiecej obludy wiecej "cwaniakow" politycznych,czym wiecej narzekajacych tym sie zaden "polityczny" cwaniak nie przejmuje bo zasada, wartosc spoleczenstwa nie jest w narzekacacych lecz umiejacych rozwiazywac problemy a w Bardo przy tym szerokim przekroju ludzkich charakterow to "woda na mlyn" inz.Krzysztofowi Zeganskiemu,ktorego pieknie okreslil tytulami szeroko przeze mnie rozumialymi "Andrzej" chwala za odwage ale /nie broniac inz.Krzysztofa Zeganskiego/ mysle ze za mocna odwaga,ale niekiedy trzeba wywolac "burze" zeby deszcz zaczol padac bo BARDO "placze" Tylko tyle.

 • 2011-02-06 23:18:28

  gość: ~gość

  tak racja - takie cuda to tylko w Bardzie mogły się wydarzyć, wszędzie dookoła Gminy jakoś gospodarzą a u nas nic może być, nic się nie opłaca. Mamy za to super utalentowanego gwiazdora. Może wystąpi w programiku "Mam talent" jego talentem będzie - za co się nie wezmę to spieprzę. KOM EKO w likwidacji, Gmina ledwo zipie czy to wystarczy na casting do programu? A może damy temu panu jeszcze szanse żeby uzupełnił repertuar? Mam nadzieję że obecna rada oprzytomnieje w końcu i nie da się bajerować jak lamerzy. Drodzy radni chyba nie jesteście upośledzeni, do jasnej... zarządzanie gminą to nie teatrzyk kukiełek. To miedzy innymi wy za taki stan rzeczy odpowiadacie, to wy macie podejmować decyzje a nie zachowywać się jak marionetki. Nie macie odwagi się nawet przeciwstawić? Uważacie się chyba za gorszych albo macie niską samoocenę, a ofiary niskiej samooceny mają często ogromną trud­ność w po­dej­mowaniu decyzji, za­równo do­tyczących ich samych, jak i in­nych osób.
  "Są nie­zdolne do pracy na kierow­niczych stanowiskach, a jeśli na­wet takowe zaj­mują, sprawia im to wielką trud­ność. Są sfrustrowane i prze­rażone od­powiedzial­no­ścią. Kierow­nik z niską samooceną jest praw­dziwym kosz­marem dla swoich podwładnych".
  To wy jesteście naszymi kierownikami i chyba jak na razie koszmarem. Uwierzcie w siebie i dajcie dowód że tak nie jest. Jeśli natomiast tak jest to z przykrością stwierdzam, że mój głoś i innych obywateli został wyrzucony w błoto, a Wy po prostu nie nadajecie się do pełnienia mandatu radnego - nie macie po prostu ku temu predyspozycji. Pozdrawiam. Liczę na pana panie Leszku A, niech pan coś z tym zrobi:) głosowałem na pana.

 • 2011-02-07 12:30:06

  gość: ~gość

  Chciałbym zapytać gdzie będzie można oddać opadłe liście, trawę i inne odpadki z ogrodu przydomowego oraz kuchni? Czy firma Veolia będzie takie odpady wywozić? Z tego co mi wiadomo w innych miejscowościach tego typu rzeczy gmina wywozi za darmo, a u nas? Czy u nas będzie tak samo, czy dostanę odpowiedni pojemnik bądź worek na tego typu odpady? Podobno Gminy mają ustawowy obowiązek zorganizowania zbiórki i zagospodarowania wytworzonej biomasy. A może burmistrz wyznaczy jakiś placyk gdzie będzie można w tyg. przywieźć takie rzeczy? Podobno Pan panie burmistrzu kończył kierunek związany z ekologią. Proszę o rozwiązanie tego problemu, a jeśli pan nie potrafi, proszę zasięgnąć informacji w innych gminach jak tam poradzono sobie z tym zagadnieniem.

 • 2011-02-08 17:16:56

  gość: ~piotr półkraśko

  Don Kichot, wiesz co to grafomania? Niestety nie masz talentu, ale masz 1 fanke - Ewe Kopacz.

 • 2011-02-08 18:58:05

  gość: ~Don Kichot

  Wisi mi zwiędłym kalafiorem twoja opinia.A diós

 • 2011-02-08 19:08:00

  gość: ~Piotr Półkraśko

  Zgnile kalafiory jesz na obiad. Arrivederci

 • 2011-02-08 20:45:27

  gość: ~Don Kichot

  Cóż,osobom ułomnym, nalezy współczuć,zatem współczuję ułomności na polu intelektualnym.Ja wszakże pójdę swoją ścieżką,więc nie interesują mnie twoje opinie,jeśli po przeczytaniu ,moich tekstów(a jednak czytasz!)masz tylko tyle do powiedzenia to lepiej nie czytaj,idż do kuchni i studiuj przepisy kulinarne.A diós

 • 2011-02-08 21:21:21

  gość: ~Piotr Pokraśko nie PÓŁ

  Tak, jestem ulomny i jestem z tego dumny. Moje opóźnienie tłumaczy chociaż to, że siedzę na forum zadupnej, zabitej dechami, obrzyganej przez miejscowych meneli miescinie. Co Ciebie tlumaczy, geniuszu? Otoz to, ze jestes nieudacznikiem z lub po liceum i gnebionym wczesniej. Dlatego przesiadujesz na tym forum, wymyślasz eseje narzekań na Don Żegana itd. A to wszystko w obronie Twej prywatnej La Manchy - Barda. Uroczego miasta, w ktorym opiekun w Domu Dziecka molestuje dzieci, nauczyciel WFu jest kompletnym debilem zamieszanym w cala afere 'usuniecia' Majkutta (ktory majac ta afere w dupie - i dobrze - maszeruje szczesliwy, z wypiekami i usmiechem na twarzy po meczu) i 90% mieszkancow to alkoholicy. Pozdrawiam takich patriotow!

 • 2011-02-08 21:51:20

  gość: ~wyborca

  następny inetelektualista o 50 nikach piszący z jednego IP
  (82.145.209.*) Piotr Pokraśko nie PÓŁ
  (82.145.209.*) kurzaj
  to zaraźliwe Kurzaj czy jak Ci tam?

 • 2011-02-08 22:53:33

  gość: ~Szpaku-Kurzaj w jednym

  Dariusz Szpakowski spotrzegawczy intelektualisto. Wymieniamy sie tu z kumplami komputerkami w miedzyczasie, ale Kurzajewski pisal z netbooka, widocznie w Garmisch Patenkirchen wszystkie IP sa takie same. . Chcialem dac nick wyborca, ale jakis ku*as mi zajal i musimy nazwiskami.

 • 2011-02-09 11:41:43

  gość: ~Boczek

  Panie Pokraśko "nie obrażaj Pan"- Boczek. Napewno nie 90 % Miasta cudów to alkoholicy.Nie przesadzaj,bo obrażasz porządnych ludzi którzy tam mieszkają.Z tego to wynika jak piszesz,że na 2500 mieszkańców 25 chodzi trzeźwych cały dzień,a reszta nabani . Mieszkam w tym Mieście Cudów ,ale takiego cudu to jeszcze nie widziałem:)Nie pisz bzdur kolego bo z alkomatem nie biegałeś po mieście i nie mierzyłeś nikomu poziomu alkoholu we krwi:)

 • 2011-02-09 12:01:25

  gość: ~Piotr Pokrasko (1.5 promila)

  Boczek Ty to juz w ogole sie nie powinienes odzywac, bo sam z Ferdkiem i Paździochem pijesz dzien w dzien, alkoholiku. Alkoholizm ma wiele twarzy - - Żmiji, ktory nie kryje sie ze swa choroba, starego nauczyciela WF-u pana D. (nie mylic z panem Ś. ktory nie nadaje sie do niczego a co dopiero do picia) Ktory po pijaku wyrzuca kolazówe do Nysy oraz Ci skryci, szanowani mieszkancy barda, ktorzy za wszelka cene chowaja swa milosc do alkoholu i pija w nocy, przy zonach i dzieciach. Jak juz jestes taki dokladny, grubasie co swojego kibla nie masz, tylko biegasz do Paździochowego, Moze 90 % to przesada, ale zdecydowana wiekszosc. . . Pozdrow Okiła

 • 2011-02-09 13:54:08

  gość: ~Piotr Pokraśko-IQ 55

  I Boczek podstawowke tez by sie przydalo powtorzyc, skoro myslisz, ze 10 % z 2500 to 25. . . Chyba, ze wóda tak Ci juz mozg wyzarła, to sorry. . .

 • 2011-02-09 17:45:03

  gość: ~BARDZIANKA

  JAKI POZIOM PISZĄCEGO, TAKI POZIOM ODPOWIEDZI, NIC DODAĆ, NIC UJAC

 • 2011-02-09 19:09:56

  gość: ~Piotras

  ALE TWOJ POST BARDZIANKA TO JUZ CALKIEM POZIOMU BRAK, ALE KOBIETY GLOSU NIE MAJA, WIEC CICHO I WYLACZ CAPS LOCK, NIC DODAC.NIC UJAC

 • 2011-02-09 14:49:45

  gość: ~ekspres miejski

  widać "dzieci neostrady " dopadły się do internetu...

  nawet jest definicja powyższego określenia takich ludzi, a jaki poziom reprezentują można sobie poczytać w ostatnich komentarzach...

  http://www.i-slownik.pl/1943,dziecko-neostrady-2/

  w środowisku lokalnym nie są zauważeni, to też na internecie swoimi wypowiedziami chcą zabłysnąć... poziom marny ale cóż zabłysnęli tyle że swoją głupotą!

 • 2011-02-09 22:24:05

  JHH

  Wóz drabiniasty, na drewnianych kołach, o wóz oparty woźnica, kapelusz, ogromne wąsy, a w dłoni bat – ot taki obraz z XIX wieku. I ten woźnica mówi: od jutra będę jeździł Porschem.
  Tak mniej więcej postrzegam Urząd MiG Bardo – oni od jutra wchodzą w wyższy standard informatyzacji, i to za niemałe pieniądze.
  Po wizycie u przedstawiciela Veolii stwierdziłem, że umowa zawiera ewidentne błędy i nie nadaje się do podpisania, więc udałem się do Urzędu, żeby zgłosić te mankamenty i dowiedzieć się więcej o firmie Veolia, dokumenty okazały się na tyle niejawne, że nakazano mi napisać prośbę w oparciu o Ustawę o dostępie do informacji publicznej – więc taką prośbę złożyłem jeszcze tego samego dnia. Odpowiedź prosiłem przesłać na mój adres mailowy ……czekałem 14 dni, nadeszła w ostatniej chwili ustawowego czasu. Stąd ten wóz drabiniasty, a 14 dni to bardzo szybko, bo gdy sprawdzałem link „obwieszczenia, ogłoszenia i komunikaty” natknąłem się na obwieszczenie, które z komputera na biurku „szło” na serwer BIP Urzędu aż 5 dni. A sprawdzałem, czy pojawił się komunikat – nie pojawił się do momentu, w którym to piszę. Więc takie pojęcia, jak „Internet, oficjalna strona Urzędu, informatyzacja” są rozumiane w Cudacznej Gminie inaczej, niż w większości pozostałych polskich gmin. A ponieważ reakcja urzędników na nieprawidłowości w zmianie systemu wywozu śmieci okazała się żadna {choć z komunikatu umieszczonego na początku tego forum widać, że wiedzą jak to powinno być zrobione}, więc zwróciłem się z prośbą o pomoc do radnego z mojego okręgu wyborczego, p.Jerzego Kostańskiego, szczegółowo informując o tych nieprawidłowościach. No i cóż, jak myślicie… nic, nic, NIC, a po kubełku przed domem wnoszę, że pobiegł i tę skopaną umowę podpisał. Okazał się więc kompletnym ignorantem na polu działalności radnego, ba – odnoszę wręcz wrażenie, że nie zapoznał się jeszcze ze Statutem Gminy, Regulaminem Rady, a co dopiero mówić o Ustawie Samorządowej – Radny Kostański czeka, aż Burmistrz zorganizuje posiedzenie komisji. Więc informuję mieszkańców, żeby sobie nie robili nadziei na pomoc u tego radnego, przepełnionego lękiem przed posądzeniem o przynależność do tak zwanej opozycji – bo kontrola pracy urzędników nie jest według niego zasadniczym celem bycia radnym, więc co jest według niego tym głównym celem? - zapytajcie przy okazji, bo ja nie wiem.
  Dysponuję kopią zezwolenia udzielonego firmie SULO, a potem dokumentem, który w tym zezwoleniu zmienia nazwę na VEOLIA, jakieś takie dziwne, chore, bo przecież firma SULO nie zmieniła nazwy, a została przez VEOLIĘ wykupiona, więc raczej powinna nowa firma prosić o przeniesienie zezwolenia, a nie o zmianę nazwy w już udzielonym zezwoleniu – widać fachowość zespołu urzędniczego. A całość dokonała się z pominięciem Ustawy o zamówieniach publicznych i w całkowitej tajemnicy jesienią 2008r, teraz może stało się jasne, że KOM-EKO trzeba było „zajechać”, żeby można było wywiązać się z obietnicy złożonej w Krapkowicach. Rada Miejska nic o tych poczynaniach nie była informowana, chyba że za wyjątkeim radnych, którzy się poza resztą z burmistrzem spotykali, a więc radnymi: Szymańską, Domską-Bujnowicz, Pachurą i Tokarzem. To tam należy szukać praprzyczyn milionowych strat i upadłości KOM-EKO, a ja dalej twierdzę, że trzeba być wyjątkowym nieudacznikiem, żeby dopuścić do takiej niewydolności gminną firmę „żyjącą” przecież z gminnych zamówień. Reszta to już zwyczajnie kłamstwa i kłamstewka, a że w Kraju trudno o praworządność, więc w tej mętnej wodzie pływają spokojnie lokalni politycy. {Patrz: Henryk Stokłosa znowu senatorem, podsądny zwolniony z aresztu za 3 miliony kaucji}. http://foltynowicz.salon24.pl/276752,henryk-stoklosa-twarz-polskiej-kultury-politycznej

 • 2011-02-09 22:53:10

  gość: ~Krapkowice są SUPER

  To poczytaj sobie też, że zwrotu "dziecko neostrady" ożywają już tylko sami frajerzy z liceum, albo przydupasy po 20tce, co siedzą w domu i leżą do góry ch**, bo modne to było 5 lat temu, jak większość internautów korzystała z Neostrady TP... Ale jako że Ty jesteś bardzo lubiany w swoim gronie frajerów i dizewczyn-koleżanek, bo niestety one wolą innych, to napewno teraz cieszysz się w domu jaki to jesteś przyszły polityk, i inteligent tego kraju. Całe pocieszenie w tym, że jesteś z zadupia Barda, a ludzie tam urodzeni są skazani na porażkę ! Więc trzymaj się, rozumiem Twoję oburzenie upadkiem KOM-EKO, straciłeś przyszłą pracę, ale nie bój się, napisz do VEOLIA, może dadzą Ci szanse. Powodzenia!

 • 2011-02-10 14:11:17

  gość: ~Andrzej

  PANIE JANUSZU mam dla PANA i wszystkich co maja klopot z podjeciem decyzji odnośnie podpisania "umowy" za świadczoną usługę która byla oczkeiem "w zagospodarowaniu umysłowym" "Krola Bardzkich Gór Króla Bardzkich Drzew Króla Bardzkiego Smietnika Króla Bardzkich Baranów" ze na w/w "tytularna" osoba inż.Krzysztof Zeganski dbajac o takie osoby jak PAN na skrzyzowaniu ulic DEBOWA/MEKI PANSKIEJ od bodajze 3 lat "przymykajac, zagospodarowany swoj umysł przestrzenią decyzyjną" utworzyl tzw "wyspisko dzikie czy ekologiczne".Do posesji "tutularnego" typa ludzkiego w lini prostej lub jak kto woli wzdluz "miejsca wiecznego spoczynku lub pochowku" jest jak na moje oko 80 do 100 metrow.I to jest żrodlo nie przejmiowania sie gdzie mieszkancy Barda ktorzy nie podpisali jeszcze umowy z "VEOLA-ZEGANSKI" sp.zoo to to miejsce polecam.Pytanie:czy zgodne z prawem: Jesli stanowi je inż.Krzysztof Zeganski to z pewnoscia nie,ale mamy wyjscie, zawsze to jakaś alternatywa,"nie ma tego zlłego co by na dobre nie wyszło",albo tzw "spychologia" jakze praktykowana przez "Krola nad Krolami".Pozdrawiam.

 • 2011-02-10 11:16:49

  JHH

  poniżej linki do tych dwóch dokumentów, możecie skorzystać z okazji i bez pisania prośby do burmistrza i czekania na odpowiedź

  http://www.polska-chata.pl/img/bardo/decyzja_SULO.pdf

  http://www.polska-chata.pl/img/bardo/zm_decyzji_zm_nazwy_Veolia.pdf

 • 2011-02-12 21:21:32

  gość: ~gość

  Jednym z nieudaczników to był również JHH kiedy nie urealniał cen KOM-EKO za świadczone usługi bo rzekomo dbał o interesy wyborców, ai w ten sposób też przyłożył rękę do likwidacji KOM-EKO a teraz taki obrońca zwalnianych pracowników.

 • 2011-02-12 23:02:47

  gość: ~mieszkanka Barda

  Gościu nie wiem czy pamiętasz ,że Pan JHH był w opozycji (w miniejszości)do burmistrza i pozostałej rady i to nie on decydował o jakichkolwiek podwyższkach.Nawet jeśli się im sprzeciwiał to i tak nie miało to wpływu na wynik głosowania.To dlaczego MNP wraz z większością sprzyjającej mu rady nie dokonywali podwyżek aby ratować KOM-EKO ,jak twierdzisz, a wręcz odwrotnie nie zrobili nic aby go uzdrawiać i ratować od upadku.

 • 2011-02-13 20:38:15

  gość: ~JHH

  Troskliwy "gościu" - straty w "dziale śmieciowym" nie spowodowało KOM-EKO, to Urząd Gminy nie wywiązał się z obowiązków nakładanych przez Ustawę i jest winien jakby dopłatę do KOM-EKO za wykonane {a nie zapłacone} zadanie wywozu śmieci. W 2010 roku Rada Miejska nie urealniła opłaty za wywóz śmieci, a ja już wtedy radnym nie byłem. Trzeba pamiętać, że firmą KOM-EKO, liczącą mnie więcej 25 pracowników, kierowała grupa super specjalistów, nieprzeciętnych i nieprzypadkowych przecież, a wybranych spośród wielu, a że odpowiedzialność ma twarz i nazwisko, to je przypomnę: mgr inż. Krzysztof Żegański {sprawujący nadzór właścicielski}, inż. Leszek Jakubas {przewodniczący Rady Nadzorczej, wybrany przez p.Żegańskiego}, kolejni prezesi {też wybrani przez p.Żegańskiego, który procedury konkursowe zastąpił w tym wyborze swoją świetną biznesową intuicją}. Efekty widzimy, a jeśli chodzi o rolę Rady Miejskiej, to też ma w tej plajcie udział, ponieważ tylko radni opozycyjni domagali się kontroli działalności KOM-EKO i zmiany zasad zarządzania tą spółką, reszta wolała ufać Burmistrzowi, zapominając o podstawowych, ustawowych obowiązkach Rady. O kuriozalnym "poszukiwaniu inwestora strategicznego" przez Radnego Pachurę już wielokrotnie informowano w różnych miejscach {nie tylko ja}, więc nie będę się rozwodził. Czy obecna Rada zada sobie trud i spróbuje ocenić kto i w jakim zakresie przyczynił się do tego krachu - zobaczymy.

 • 2011-02-14 14:52:52

  gość: ~Don Kichot

  Spisane będą słowa i czyny.
  Tylko proszę nie pisać ,ze się czepiam,tym razem będą to autentyczne słowa kandydata na Burmistrza Miasta i Gminy Bardo inż. Krzysztofa Zeganskiego skierowane do ludu pracującego miast i wsi naszego bantustanu,a wzięte żywcem z materiałow wyborczych tego prześwietnego męza stanu.Oto one:….Moja decyzja związana z ubieganiem się o stanowisko burmistrza jest świadomym,odpowiedzialnym krokiem życiowym i nie ma NIC WSPÓLNEGO Z MOIMI AMBICJAMI,CZY TEŻ PODNIESIENIEM STATUSU SPOŁECZNEGO. G Ł O S U J E C I E Państwo dla siebie,dla swoich dzieci,wnuków,dla swoich miejscowości.Ja tylko mam WAM służyć i wykonac to zadanie jak najlepiej.Społeczeństwo dojrzało do tego,aby żyć w lepszej Gminie,aby działo się tu lepiej./…./Wierzę,że tym razem społeczeństwo nie złapie się na tanie obiecanki,na tani lep czy jak mawiają „kiełbasę wyborczą”.I niech nie ma zastosowania u nas dowcip:”Czym różni się niedźwiedź od rządzących?-a no tym,że niedźwiedź budzi się co roku a oni co cztery lata”.Otwórzcie Państwo szeroko oczy,rozejrzyjcie się dookoła,aby po raz kolejny po wyborach ze żdziwieniem w oczach i grynasem na ustach nie wypowiadać słów”jak to się stało”./…./Moim zadaniem będzie wprowadzenie i przygotowanie młodych ludzi,którzy inaczej patrzą na świat,są lepiej przygotowani i wykształceni i przygotowani do życia we wspólnej Europie.Życzę odwagi sobie i innym-bo sztuka dobrego rządzenia jest dobrze rozpocząć i dobrze zakończyć. A czemu JA ?/…/trzy lata temu podjąłem ważny krok związany z obecnym kandydowaniem,wygrywając konkurs na kierownika zakładu budżetowego ZGKiM i przekształcając go w spółkę kapitałową pn.Bardzka Gospodarka Komunalna KOM-EKO,po to aby mieć narzędzie do realizacji szeregu zadań,które stoją przed Gminą.Na ile to się udało OSĄDZCIE Państwo sami.Mamy dziś zmodernizowany park maszynowy,lepszą organizacje pracy,wyodrębnione i samodzielne wspólnoty mieszkaniowe.Zatrudnionych jest dodatkowo 12 osób,mamy udział grupy pracowników w koreańskiej inwestycji LG w Kobierzycach,udział grupy remontowej w inwestycjach gminnych po wygranych przetargach i wiele innych działań/…/jest to jedno z ważniejszych wyzwań dla nowego burmistrza,aby nadrobić wieloletnie zaległośći gospodarcze oraz szereg innych zapóźnień.Dla realizacji tego celu trzeba się wziąć ostro do pracy,a nie zaczynać od ZWOLNIEŃ PRACOWNIKÓW,ODBIERANIA STANOWISK KIEROWNICZYCH./…/Firma KOM-EKO ma szansę stać się wiodącą spółką Gminy,rozwiązujaca nie tylko problemy mieszkańców-związane z gospodarką komunalną-ale również stwarzającą możliwość ZATRUDNIENIA NOWYCH OSÓB.
  Tyle o nadchodzącym Cudzie Gospodarczym w Mieście Cudów.
  Kandydat miał również wizję nowoczesnego sprawowania władzy oto ona: Sprawność administracyjna to podstawa dobrego zarządzania gmina.Stąd powszechne jest wdrażanie certyfikatu jakości usług ISO w urzędach gmin.Aby go uzyskac,kontroli muszą się poddać wszyscy-łącznie z burmistrzem.Wymagany jest wysoki poziom świadczonych usług oraz tzw.”zarządzania informacją”.Z tym wszystkim w naszej gminie nie jest najlepiej(działo się to za panowania Burmistrza Poczciwiny),i trudno się dziwić,bo chcąc wymagac od innych,trzeba zacząć od siebie.A tak….Niedoinformowanie lokalnej społecznośći to STAŁA METODA DZIAŁANIA OBECNEJ WŁADZY!!!!!!,choćby o podejmowanych uchwałach,np.w sprawie ulg podatkowych/…./ Jak jest osądzcie sami.A diós

 • 2011-02-15 14:28:16

  gość: ~John

  Obserwując to co dzieje się w Bardzie w sprawie wywozu śmieci dochodzę do coraz bardziej niepokojących wniosków, że:
  - fakt, iż firma Veolia stanie się monopolistą wywozu śmieci, spowoduje zapewne sytuację taką jak np. w Tomaszowie, gdzie Veolia podniosła ceny przekraczając stawki maksymalne ustalone w uchwale rady miejskiej, link: http://www.nasztomaszow.pl/polityka/grzebanie-w-smieciach/
  - ludzie będą sobie podrzucali śmieci - widać to już po reakcji niektórych mieszkańców którzy swoje pojemniki mocują i zamykają łańcuchami lub zamykają je w komórkach i piwnicach... a to może tylko sprowadzić szczury
  - na pewno powstaną dzikie wysypiska śmieci, kom-eko jakie było takie było ale zabierało wszystko co stało wokół kubła, veolia już nie...

 • 2011-02-15 15:52:53

  gość: ~mieszkanka Barda

  Zachęcam wszystkich do poczytania linku podanego przez goscia John -ciekawy artykuł.Najlepsze w tym wszystkim jest to ,że firma Veolia swoją dzialalnoscią objęła duże obszary Polski i stała sie widac monopolistą na rynku.Czytalam,że mafie włoskie nie robią teraz pieniędzy na narkotykach ale właśnie na śmieciach bo to jest teraz najlepszy biznes.Czyzby nasz batiuszka MNP sprowadził do nas jedną z takich mafii? Obyśmy jeszcze mocno nie zapłakali za KOM-EKO :)

 • 2011-02-15 19:03:42

  gość: ~gość

  Wokół kubła to przeważnie był gruz,stare meble, lodówki itp. i oczywiście KOM-EKO nie mogło zidentyfikować kto był dostawcą tych odpadów, a jak obciążyli Wspólnotę, która korzystała z boksu to noty były odsyłane jako bezpodstawne. Wywozili za darmo bo boksy były tak przepełnione,że kubły wystawiano na zewnątrz. Tylko jaki koszt KOM-EKO ponosiło za wywóz tych ponadnormatywnych odpadów to nikt nie zapyta, a w szczególności ci co takie odpady produkowali i za ich wywóz nie zapłacili ani złotówki, a tylko narzekali że śmieci nie wywiezione.

 • 2011-02-15 19:41:29

  gość: ~agd

  ...a co miało być, to też śmiecie. Mógł najlepszy prezes świata takie przepisy wprowadzić i wyegzekwować dodatkowe opłaty za ich wywóz(może Kom- Eko by istniało), ale kto by go wtedy wybrał na burmistrza ;)? Lepiej było doprowadzić do upadku firme czekając do wyborów, a potem to jakoś poleci :) Ludzi winisz za to że produkują śmieci???????????????? Druga sprawa to czym mieli to wywozić, tym pozostawionym nowoczesnym parkiem maszynowym???

 • 2011-02-15 20:18:41

  gość: ~John

  W kontekście nadchodzących lada dzień zmian (poniżej krótki tekst wprowadzający):

  http://pruszczgdanski.naszemiasto.pl/artykul/753734,gminy-odbiora-nasze-smieci,id,t.html

  sprawa rozwiązania problemu śmieci w Bardzie jest dla mnie absolutnie niejasna. Doprowadza się do likwidacji spółkę gminą, która zajmowała się wywozem śmieci. Następnie udziela się pozwolenia na wywóz śmieci firmie zewnętrznej. Firma zawiera z mieszkańcem umowę na wywóz. Mieszkaniec płaci firmie. Lada chwila jak wejdą w życie zmiany, śmieci staną się własnością gminy. Tzn. mieszkaniec zawrze umowę z gminą i będzie płacił za śmieci gminie. Ta z kolei wyłoni w drodze przetargu firmę, która zaoferuje najniższą cenę na wywóz śmieci. W kontekście zmian to co dzieje się w Bardzie nie jest żadnym urynkowieniem. Likwidacja kom-eko jest po prostu ograniczeniem, a wręcz zabijaniem konkurencji i naruszeniem zasady wolnego rynku. Do przetargu jak się domyślam stanie i wygra firma Veolia. No bo konkurencji w postaci kom-eko już mieć nie będzie.

 • 2011-02-16 12:34:57

  JHH

  Mister John, niezbyt uważnie śledziłeś to forum. Piszesz "Doprowadza się do likwidacji spółkę gminą, /.../następnie udziela się pozwolenia na wywóz śmieci firmie zewnętrznej". ODWROTNIE - najpierw udziela się zezwolenia firmie zewnętrznej już w 2008 roku, więc potem w konsekwencji tego likwiduje się własną spółkę. A z lektury wskazanych przez Ciebie linków potwierdza się to, przed czym ostrzegałem mieszkańców naszej Gminy - w umowie Veolia zastrzega sobie prawo zmiany ceny według własnego "widzi mi się" {paragraf 2, pkt 2}, więc podpisując naiwni mieszkańcy godzą się na te zmiany - a więc będą płacić ZGODNIE Z UMOWĄ. Piszesz dalej o przetargu, NIE BYŁO PRZETARGU I JUŻ NIE BĘDZIE, nie było żadnej komisji przetargowej, sprawa została załatwiona w sposób niejawny i bardzo niejasny. Przeczytaj linki, pod którymi umieściłem zezwolenie udzielone na wywóz śmieci, może też dojdziesz do wniosku, że poważnie zostało naruszone prawo.
  A są już gminy, w których rozwiązano problem wzorcowo - to na ich przykładzie opracowywane są poprawki do Ustawy. A u nas burmistrz zrobił to możliwie najgorzej, jak tylko można było zrobić. Trzeba mieć talent, żeby tak "skopać" rozwiązanie problemu. Muszę przyznać, John, że się napracowałeś przy wyszukiwaniu tych przykładów - zachęcam wszystkich do lektury, a Ciebie pozdrawiam.

 • 2011-02-16 13:37:37

  gość: ~John

  Zgodnie z opracowywanymi zmianami do ustawy o gospodarce odpadami gminy mają przejąć śmieci. System polegał będzie w skrócie na tym, że mieszkańcy będą za śmieci płacić gminie, która będzie ich właścicielem. Natomiast gmina w formie przetargu zobowiązana będzie wybrać firmę, która zajmie się wywozem śmieci. I ten właśnie przetarg mam na myśli. Zmiany z pewnością zostaną wprowadzone w życie także taki przetarg kiedyś się odbędzie.

  To czy najpierw udzielono pozwolenia na wywóz śmieci, a potem zlikwidowano spółkę nie ma żadnego znaczenia. W mojej ocenie i tak, w kontekście nachodzących zmian, likwidacja kom-eko jest ograniczeniem konkurencji ii to wykonanym w paskudny sposób bo przez likwidację własnej spółki, która mogłaby stanąć do przetargu i taki przetarg wygrać. Wiedząc jakie rząd planuje zmiany nie rozumiem dlaczego gmina likwiduje własną spółkę, ogranicza konkurencję i wprowadza na swój teren jedną firmę zewnętrzną (zachowując pozory, że pozwolenie na wywóz mają dwie firmy).

 • 2011-02-16 15:24:33

  gość: ~bardzianin

  przy obecnych umowach (veoli)kom-eko mialo by dochody,ale kogo to?....

 • 2011-02-17 22:34:49

  gość: ~Observer

  Drodzy Państwo
  Tak obserwuję wasze komentarze dotyczące KOM-EKO i zastanawia mnie fakt gdzie byliście wcześniej. Burmistrz podjął taką decyzję jednocześnie pozbywając się problemu. Teraz to VEOLIA czy inny operator zajmie się waszymi odpadami.
  KOM-EKO miało szansę na wyjście z kryzysu przy własnym składowisku ale po pierwsze primo czy komuś na tym zależało? Chyba nie.
  A po drugie primo to ile mieszkańców gminy i miasta ma zawarte umowy, czy ktoś to zweryfikował? Chyba nie.
  A po trzecie primo to jakie mięliście stawki za wywóz odpadów? To jak ta Spółka miała funkcjonować? VEOLIA przedstawia realne ceny kierując się rachunkiem ekonomicznym a KOM-EKO czym. Na to pytanie chyba najlepiej odpowie MWAMP Car i Król Wszelkiego waszego.
  Pozdrawiam i życzę wytrwałości.

 • 2011-02-18 09:32:11

  gość: ~Aga

  ale batiuszka nam nie odpowie, zrobi co będzie chciał

 • 2011-02-18 13:44:13

  gość: ~Don Kichot

  Gdzie byliście wcześniej - dobre pytanie? Tylko to jest pytanie do byłej Rady Miejskiej, która z uwielbieniem w oczach przyklepywała wszystkie nawet najbardziej bzdurne poczynania MNP Boskiego Imperatora. Można było odnieść wrażenie, że niektóre członkinie tej Rady miały mózg umieszczony w organie mieszczącym się poniżej pępka. To wszystko teraz tłumaczy. W sprawie KOM-EKO przypominam-nieliczni radni mieli odwagę protestować przeciwko poczynaniom właściciela jakim był Car Batiuszka i już w 2008r domagali się przeprowadzenia kontroli działań i stanu finansów w tej gminnej przecież spółce. Niestety ten postulat nie uzyskał poparcia u wspomnianych Dam a już "Tfurca Cudu Gospodarczego Gminy"Wybitny Mąż Stanu i Genialny Poszukiwacz Inwestora Strategicznego dla KOM-EKO gotów był krwi utoczyć wrogom Majestatu. Inną sprawą jest czas w jakim MNP wydał firmie VOELIA zezwolenie nas wywóz śmieci to było przecież już w 2008r, czasu więc było aż nadto, aby przygotować Spółkę KOM-EKO do stawienia czoła konkurencji, tym bardziej, że jako podmiot gospodarczy już działający na lokalnym rynku zwolniona była z obowiązku ubiegania się o zezwolenie. Wystarczyło doposażyć firme w sprzęt,(ale gdzie tam priorytetem była dla Burmistrza kopareczka, to osobny ciekawy wątek),i podnieść odpowiednio stawki za wywóz śmieci. No ale Panie tego,przecież wybory były na horyzoncie, a i slepy widzi, że tu nie o dobro KOM-EKO biegało. Nie jest prawdą jak plecie nasz Monarcha a inni jego dworzanie powtarzają jak za Pania Matką jakoby przyczyną wszelkich strat związanych z ta usługą było zamknięcie wysypiska śmieci w Potworowie. A firma VOELIA to ma może swoje własne wysypisko,a gdzież tam,wlecze je bodaj do Swidnicy. VEOLII mimo wszystko to się opłaca,b o chyba nie jest instytucja charytatywną?W kwestii zawartych umów na wywóz śmieci, teraz aby VEOLI broń Panie Boze nie działa się krzywda nasz Boski Imperator zamyśla w swej genialności powołać Straż Miejską,która będzie egzekwować od mieszkańców ten obowiązek,patrzcie ludziska jaki troskliwy ten nasz Monarcha stał się nagle. Tylko czy VOELIA będzie partycypować w kosztach utrzymania tej Cesarskiej Gwardii?Samo powołanie Straży Miejskiej jest ze wszech miar słuszne,ktoś musi strzec przed gawiedzią Cara Batiuszkę,no i prezentować przed Majestatem halabardy. Aktualnie pełniący funkcje giermków niespecjalnie są reprezentacyjnymi,tak jakoś napiszę aby nikogo nie urazić,no są z metra ciętymi a tu trzeba chłopów na schwał,na wzór drągali Gwardii Cesarskiej Fryderyka Wielkiego. Pobór więc czas zacząć. Na koniec w swojej odezwie do poddanych Najjaśniejszy Pan Nasz Ukochany Car Batiuszka w dniu 10 maja 2010r tak oto m.in. prawi: …….Jak rozwiązać problem,aby poprawić jakość usług i aby nie nastąpiła drastyczna podwyżka cen?(oczywiście chodzi o wywóz smieci przez KOM-EKO)-Jedynie wolny rynek może zweryfikować obecną sytuację. W naszej Gminie oprócz Spółki KOM-EKO koncesję na odbiór odpadów posiadają: międzynarodowa spółka VEOLIA oraz firma TEMPO. Każda z tych firm może wykonywać usługi na terenie Gminy. Jedynie od Państwa zależy,którą z tych firm wybierzecie do świadczenia usług dla Waszych gospodarstw domowych!!!!!!/…/Tyle cytata z Carskiego Ukazu,prawda jak pięknie jak wolnorynkowo ,tylko niech jeszcze Majestat wskaże gdzie znajdę w Mieście Cudów biuro firmy TEMPO. Ono pewnie istnieje tak jak biuro firmy REMONDIS w Boskiej Wyobraźni Naszego MNP. No i zupełnie już na koniec; epokowym wkładem naszego Miasta Cudow w innowacyjność problemu utylizacji śmieci w całej Unii Europejskiej a może i w świecie będzie wypromowanie TOP MODELU pojemników na śmieci. Tylko brać przykład,jak odpady z naszych gospodarstw domowych są strzeżone,no bardziej jak odpady promieniotwórcze toż to pewnie jakiś strategiczny surowiec. Jakże pięknie będzie prezentować się czerń tych kubełków z logo firmy VEOLIA opasanych błyszczącym łańcuchem ze złota kłódką. Z pewnością, jako że VOELIA to koncern międzynarodowy tej szansy promocji nie zaprzepaści i tylko patrzeć jak pojawią się kolorowe błyszczące foldery,a kto wie może i reklama w TiVi, koniecznie z Miastem Cudów w tle,co daj Boże.Amen.A diós

 • 2011-02-18 15:53:38

  gość: ~Andrzek

  Ja swój kubełek na smieci idąc ku pokrzepieniu serc swoich sąsiadoów nazwalem/czytaj oznaczyłem/ osk.Krzyszrof Zegański,jako żywy pomnik ku jego pamieci a jeśli będzie potrzeba to drugi pomnik poświecem "Baranowi Kazimierzowi Pachurze".Pozdrawiam

 • 2011-02-18 19:28:09

  gość: ~gość

  Ty Andrzek vel Andrzej vel mieszkanka Barda jesteś głupszy niż ustawa przewiduje i nie dziwię się, że Twój ograniczony móżdżek (jeżeli jeszcze taki masz) pozwala ci tylko tworzyć ograniczone teksty.

 • 2011-02-18 20:13:38

  gość: ~mieszkanka Barda

  ~Gościu przede wszystkim nie jestem żadnym Andrzejem i proszę dokładniej identyfikować wpisy ludzi(poprzez numery zamieszczone obok kazdego gościa tegoż forum), których interesuje sytuacja naszej gminy i mają prawo do krytyki (przecież mamy demokrację) w przeciwieństwie np.do naszej rady. Wychodzi z twojego wpisu ,że masz się za coś lepszego chociażby od gościa Andrzeja a mnie się wydaje, że wielkiej różnicy nie ma.Również używasz słów i zwrotów, które nie należą do zbyt przyjemnych i kulturalnych i nie bardzo pasują do twego wydumanego wizerunku.Tak, że jeśli chcesz się różnić od gościa Andrzeja to spuść z tonu i jeszcze raz proszę nie identyfikować moich wpisów jako mieszkanka Barda z wpisami innych osób .Co nie znaczy ,że z wieloma z nich się nie zgadzam.

 • 2011-02-18 20:44:12

  gość: ~Don Kichot

  "Nie wiesz,ze to ty jesteś nieszczęsliwy i godzien litości i biedny i ślepy i nagi"Apokalipsa wg.św.Jana 3,313 A diós

 • 2011-02-18 21:02:11

  gość: ~gość

  masz rację Don Kichot jestem głupcem :) przyznaję się do tego :(

 • 2011-02-18 22:04:54

  gość: ~Observer

  Szanowni Państwo

  Jak mówi jedno z porzekadeł "Zły to ptak co własne gniazdo kala" to co to za ptak uwił gniazdo na waszym podwórku.

 • 2011-02-19 10:53:42

  gość: ~gośc

  Już raz była ,ta cała straż miejska(bodajże za pierwszego włodarza),koszt ubrania i wyszkolenia na tamte czasy to ok.20tys. od sztuki;może boski chce kupić radar i przy okazji podreperowac kasę gminną,a może chodzi o zwerbowanie długonogich piękności-koniecznie w mini,które odwrócą uwagę turystów od dziadostwa ,które nas otacza i przytłacza; co w tej głowie sie jeszcze urodzi to nikt nie wie;podejrzewam , że on sam nie wie-i to jest właśnie to co nas podnieca...

 • 2011-02-19 10:57:07

  gość: ~Andrzej

  ~Gościu~dal plamę na spostrzegawczość jak światowej sławy cenzor.Pocieszm go ze nie tylko on z takiej spostrzegawczosci,wrażliwosci jest "wazelińarzem" wielu już "tutularnego" czleka "Król nad ........./nie chce juz mi się nawet pisać/dla przypomnienia osk.Zegański.~Gosciu~pokuszę sie w ocenę twojej wrażliwości cenzorskiej i napiszę tak,czytaj:Gdyby twoja wrażliwość na sprawy czysto spoleczne lansowana przez Króla Bardzkich Gór Króla Bardzkich Drzew Króla Bardzkiego Smietnika Króla Bardzkich Baranów osk.Zegańskiego to jeśli posiadasz odrobinę ale to naprawdę odrobinę ludzkiego myślenia to jestem przekonany że reakcja twoja na te czysto ludzkie sprawy bylaby bardziej głebsza co do oceny "tytularnego" człeka, i wtedy "numerki" nie sprawiały by tobie tylu trudności w stąpaniu po bardzkiej rzeczywistości.Widocznie pod względem "numerków" przechodzileś tę samą drogę życia co twój "idol",albo "mam talent" i dlatego prawda w oczy kole.Pocieszam cie ze takich "wazeliniarzy" w bardzkim środowisku jest spora grupa szczególnie w skladzie "rady baranów" dlatego troszcząc sie o twoje samopoczucie abyś nie spogładał tylko na "numerki" na forum,abyś uczestniczł w Sesjach Rady Miasta bo tam "Rada Baranów" produkuje lepsze numerki ktore w myśleniu twoim pozwola tobie skorygować ocenę i własciwie reagować tak jak wrażliwy człek potrafi co w swoim w/w tekscie udowodniłeś.'Nie jednemu" burek na imie"Nie jseteś chyba ofiarą "szeroko dostepnego internetu" jeszcze tak do niedawna "lansowanego,kłamliwego hasla" które tak głosino kto mówił!!!!!!!!!!!!!!!"Król nie chce już mi sie pisać,jaki.Pozdrawiam ~mieszkanke Barda~,jednocześnie przepraszajac za nie trafne skojarzenie przez "płytko" myślacych,popraność polityczna jest mi obca i dlatego jeśli wyzej napisane moje teksty czy w tym temacie lub innym były w odbirze ~mieszkanke Barda~ nie smaczne jescze raz przepraszam.Nie mam takiego talentu pisarskiego jak ~Don Kichot~

 • 2011-02-23 08:06:17

  gość: ~bardzianin

  temat kom-eko umarl,tak jak padlo kom-eko,troche szumu,dziekujemy jasnie panie,,pracownik,,

 • 2011-02-23 13:25:05

  gość: ~Don Kichot

  Szanowny,Wspólmieszkancu,Towarzyszu doli i niedoli,Obywatelu Miasta Cudów.Tak łatwo z pogrzebaniem tematu KOM-EKO,n ie będzie.Wprawdzie truchło złożono do grobu,egzekwia odprawiono.Ale co z dzieciobójcom słusznie zapytacie?Bo tak pewnie powinno się nazywać ojca,któren to własne dziecię był ukatrupił i to gdy osiągnęło wiek pacholęcy.Wszyscy przytomni na umyśle pamiętają jak Nasz MNP Boski Imperator Umiłowny Car Batiuszka,chlubił się jego poczęciem.Toż,żadne inne dziecię nie miało być tak hołubione jak KOM-EKO,oczko w głowie Naszej Koronowanej Głowy a od sukcesów tej Spółki to i pracownicy i mieszkancy ,mieli dostać zawrotu głowy,no tak prawił ,czyż nie pamiętacie?Czyżby zatem,wszystko to było tylko propagandowym jazgotem?Śmiem twierdzić,ze tak,najlepszym dowodem skali dyletanctwa i szarlatanerii ekipy Cara Batiuszki i Jego Opryczniny sa jego inwestycje.Pokażcie chociaż jedną doprowadzoną do do przyzwoitego stanu i rozliczoną co do złotówki.Gołym okiem widać,ze za co się nie zabrano,to radośnie spartolono.Nie wszyscy przecież Obywatele Cudownego Grodu,czują się członkami Narodu Wybranego,nie wszyscy też sa takimi jak głosi w swojej Ewangeli św.Łukasz-Viendo,no vean!Aby patrząc nie widzieli!Nie wszystkich oślepił blask bijący z aureoli otaczającej Boską Głowę.Wracając do sedna.Wpadło w moje zgrabiałe z zimna łapska pismo Cara Batiuszki do Przewodniczącej Wielkiego Chorału przy naszej Dumie,i czegoż tam Nasz Boski Imperator w swej bumadze oczekuje,ano ni mniej ni więcej jeno powołania Nadzwyczajnej Komisji Rewizyjnej czy innego Wysokiego Officium do zbadania jego to Majestatu poczynań w sprawach; uporządkowania gospodarki ściekowej w Bardzie,obowiązków w zakresie likwidacji KOM-EKO i wydania zezwoleń firmom na prowadzenie działalności związanej ze śmieciami.A coż to tak Boskiego przypiliło?A no pisze Ci on na wstępie bumagi,że to z powodu licznych uwag i zarzutów kierowanych wobec M NP. Cara Batiuszki przez wrednych,niewdzięcznych poddanych Jego Wysokośći a także tu cymes: pisma z Prokuratury Rejonowej w Ząbkowicach Sl .Zatem, Szanowny Bardzianinie sprawa dzieciobójstwa jak widać nie rozpłynęła się w niepamięci,będzie mieć ciąg dalszy i pewnikiem Prokuratura podpaliła co nieco pod ogonem i swędu już dłużej się w kremlowskich komnatach dłużej utrzymać nie dało.Cierpliwośći więc życzę,jako rzecze filozof:cierpliwość to największa z cnót.Wystarczy siąść nad brzegiem rzeki,siąść i czekać.Trup wroga z pewnością przypłynie,prędzej czy póżniej.Będzie można na trupa popatrzeć jak prąd wody nim obraca.Co daj Boże.Amen.A diós

 • 2011-02-23 14:59:32

  gość: ~mieszkanka Barda

  Szanowny Don Kichocie czy Ty chcesz nam powiedzieć , że nasz" umiłowany" imperator będzie miał sposobność, kolejny już zresztą raz, szlifować korytarze w prokuraturze. Czyżby( pewnie za przyczyną kolejnego cudu) ktoś w końcu zainteresował się jego ewidentnymi krętactwami i przy okazji pokazał jego bałaganiarstwo i niegospodarność. Pisalam już w swoich komentarzach ,że z tej pseudo gospodarności p.Krzysztof zawsze słynął tyle tylko ,że kiedyś rządził na swojej prywatnej niwie no a obecnie rządzi całą gminą.Dlaczego mieszkańcy ponownie zawieżyli mu i "oddali" swoje -nasze ,finanse w jego zarządzanie.To niestety jest dla mnie największą tajemnicą.Albo faktycznie to co się obecnie dzieje wszystkim odpowiada albo wszystkim ogarnął tumiwisizm. I jedno i drugie jest dla naszego społeczeństwa niebezpiecznie bo może się to skończyć dla naszej gminy katastrofą finansową.Niektórym może to zwisa bo za 4 lata będzie różnie a za politykę (samorządy niestety to już jedna polityka) się nie odpowiada.

 • 2011-02-23 15:20:33

  gość: ~Andrzej

  ~Don Kichot~ nie tylko trafnie uświadamiasz NAS o "igrzyskach" "króla na królami"/król bardzkich gór król bardzkich drzew król bardzkiego śmietnika król bardzkich baranów/ osk.żegański,ale również pocieszasz tych zwątpionych w żywot i byt w mieście "cudów"."Cud" w postaci takiego twora od "spartaczenia wszystkiego czego sie dotknie" nie stworzył nikt jak tylko ten "układ" towarzystwa wzajemnej adoracji w skladzie osobowym który nawet niedowidzący człowiek zauważy.Po czterech latach jego "partaczenia" tylko nieliczni mieszkańcy naszej gminy przejżeli na oczy.Towarzystwo wzajemnej adoracji majac tak niskie morale udowadnia ze zapach "śmierdzącego" gówna jest im tak dalej przyjemnny tak to bylo podczas pierwszej elekcji.Dobuty ta marnota będzie dalej pozbawiona "węchu" nic "gówna" nie zmieni bo czekanie na "cud" to jest domena ludzi zwątpiałych,wierzących w coś co oczy nie widziały a tylko uszy słyszaly.Według statystyk to prawie 80-90% tego społeczeństwa..Obrzydzenie mnie bierze kiedy poruszam temat wiary majac tak szlatetnego, umiłowanego,głęboko wierzącego osk.zegańskiego co do jego deklaracji i wiary w "powaznym" podejściu do dekalogu a tym co faktycznie czyni z mieszkańcami miasta i gminy Bardo i nie tylko.Który ksiądz go spowiada ,chciałoby się zapytać,ten ksiądz to chyba prokurator.Oby słowa pisane w temacie "wymiaru sprawiedliowści" przez Don Kichota miały urzeczywistnienie,co bedzie z korzyścią obopulną zarówno dla wymiaru sprawiedliwości jaki dla mieszkańców miasta i gminy Bardo.Zapomniał osk.żegański ze z tytułu wynagrodzenia jako pierwszy jej prezes brał niebagatelne pieniadze,za coś co było fikcją w jego działalności.Pamętam z nim taką rozmowę jak się chwalił że pracownicy "spółki" za jego prezesury zarabiają o 1/2 wiecej jak byli zatrudnieni jako pracownicy ZGKiM.Pytając przy okazji jednego z pracowników tej świetnie prosperującej "spólki", potwierdził fakt tak wysokiego zarobku ale kosztem godzin nadliczbowych,o czyn osk.żeganski nie raczył "świadomie" wspomnieć.Marnota moralna jest to cecha uwarunkowana genetycznie,nie trzeba być człowiekiem takim "że jak się pluje w twarz osk.żegańskiemu" on tłumaczy się że to deszcz pada.Bo w Bardo w "Miescie Cudów" według teorii osk.żegańskiego "deszcz,jeśli chodzi o plucie jemu w twarz, codziennie pada".Cała madrość stwórcy "Miasta Cudów".Dzieki Don Kichocie ze tacy jak Ty i wielu jeszcze tej marnocie się nie poddajemy,i pisząc skromnie ,mamy taką możliwość że na takim portalu spolecznościowym to co sumienie podpowiada możemy przelać na słowo pisane.Pozdrawiam.

 • 2011-02-23 17:31:54

  gość: ~mieszkaniec

  Przydałoby się szerzej docierać z komentarzami do społeczności bardeckiej-proponuję na drzewach(jak boski o Majkucie) rozlepić adres internetowy;za mostem u Pani inż.w gablocie( neutralne miejsce i gotowa gablota-pozdrawiam Panią), wreszcie- na prywatnym terenie-najlepiej blisko centrum( może ktoś udostępni)- ustawić tablicę,gdzie można powiesić dobre wpisy(Don Kichot jak leci!),stworzyć stowarzyszenie z numerem konta(na pewno będą wpłaty) i rozpocząć w ten sposób realną walkę z obecnym stanem rzeczy.Pozdrawiam.

 • 2011-02-23 19:34:39

  gość: ~Don Kichot

  Pomysł niezły acz nie koniecznie realny,chodzi o teren prywatny.Nie wiem czy pamietasz Szanowny Mieszkancu co wyczyniali hunwejbini z tabilicą Pani Joanny(za mostem),jeszcze w porzedniej kampanii wyborczej,a w tej to juz był istny horror,to wszystko oczywisćie w imię chrzescijanskiej miłości do blizniego.Trzeba trafu,ze niszczono akurat te materiały z wyborczej propagandy,które zamieszczała konkurencja Boskiego.Podobnie działo się sie z rozlepianem skompilowanych artykułów z Echa Tygodnia dotyczących K.Majkuta.To oczywiście robota krasnoludków.Sledztwo dawno umorzono,nie doszukano sie przestępcy w Majkucie ale co się chłopina naotrzepywał z g...wna to jego.Wszystko to w zgodzie z powszechną koncepcją chrześcijanskiej moralnośći ;taki pkt.2 tej wykładni brzmi-Jeśli ktoś chce byc pierwszym,niech bedzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich, pkt.4 Miłujcie Waszych nieprzyjaciół i módlcie się za nich.O takim czymś jak Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliżniemu swemu,nie wspominam.To wszystko ogólnie znane zasady jakimi powinien się kierować chrześcijanin,a ten z pierwszej ławki w Bazylice Mniejszej w szczególności.Chociaż w naszym Cud Grodzie, to c o poniektórzy wierni już się pogubili ,kto w niedzielę wygłasza kazanie,Padre czy Boski Imperator.Stowarzyszenie?hmm,a gdzie gwarancja,że znowu nie przyczepi się do niego Indywiduum jak już onegdaj bywało,bedzie płynąc niczym g...wno z okrętem po czym szast prast wypromuje się na lokalnego polityka,zeby ,Meza Opatrznosciowego niemal.Pozdrawiam.A dios

 • 2011-02-23 22:04:44

  gość: ~Joanna Suchecka

  Moja tablica ogłoszeniowa jest do dyspozycji bez względu na konsekwencje z tym związane.

 • 2011-02-23 20:13:20

  gość: ~PaPuga

  Andrzeju zwolnij nieco przy pisaniu, poniewż plączą Ci się nieco palce, a przez to tak misternie lecz nieco zbyt szybko "tkany" tekst traci na "czytelności". Wiem, czy też domyślam się, wszystko przez temperament. Wyhamuj, spokojniej. "Atakuj i kąsaj jak włoscy obrońcy" ale z klasą przewyższającą MNP Boskiego...
  Po...ro!

 • 2011-02-23 23:51:17

  gość: ~gość

  Polecam przeczytać teks z poniższego linku, miejmy nadzieję że i u nas w gmninie zawita sprawiedliwość:

  http://zielonagora.gazeta.pl/zielonagora/1,35182,6658198,Samorzad__Nie_ma_kto_rzadzic_w_Miedzyrzeczu.html

 • 2011-02-24 00:10:20

  gość: ~gość

  http://wiadomosci.ox.pl/wiadomosc,9269,doniesli-na-burmistrza.html

 • 2011-02-23 23:53:31

  gość: ~Andrzej

  ~PaPuga~ rada jest wtedy wskazana kiedy myślenie przeradza się w działanie rzeczywiste.Dopuki tchórzostwo bedzie cechą dominująca w tym społeczeństwie to marnota od partaczenia król nad królami/widzisz poddałem sie nie chce juz mi się nawet pisać,co nie znaczy że stchurzyłem/osk.żegański będzie tym tytularnym przywódcą a jego wspópracownicyz ograniczonym poczuciem własnej wartości bo strach przed utratą pracy jest tą dominującą przesłanką która nie pozwala im powiedzieć co sumienie im podpowiada wzgledem slynnego trio/osk.żegański,cal,kazimierczak/.Ja proponuję,namawiam wręcz aby udzielić takiego spolecznego przyzwolenia,aby pracownicy Kremla,Białego Domu mogli bez ograniczenia spożyć alkohol w miejscu pracy i pod wpływem jego działania określili swój stosunek wzglendem tego tria.Na efekty "ludzkiej" szczerości my mieszkańcy Barda długo nie musielibyśmy czekać.Jestem przekonany że "kampania" wyborcza by sie naturalnie odbyła,wszelkie konkursy musiały być odwołane ponieważ wszystko w sposób czysto ludzki samo by sie ułożylo.Pozdrawiam.Pomysł warty rozważenia "Jarmark tuż,tuż.

 • 2011-02-24 19:18:59

  gość: ~PaPuga

  Wodzu! Prowadź zatem na Kowno!!!

 • 2011-02-27 22:54:17

  gość: ~Andrzej

  "Wódz" prowadzi w ciemny las:http://zeganski.pl/index.php/pytania-i-odpowiedzi/.Pozdrawiam.

 • 2011-02-28 09:22:29

  gość: ~bardzianka

  Na pewno nie prowadzi do kryminału ........

 • 2011-02-28 13:49:45

  gość: ~Andrzej

  ~Bardzianko~jestem przekonany ze ~Bardzianin~czas tzw.kryminau mamy już dawno w tyle ,przebudż sie, patrz do przodu a nie jak twój "Król" do tyłu.Pozdrawiam.Prokuratura i Sąd w tym kraju, określą czy twój "mam talent" działa w imieniu prawa stanowionego.Bo prawo moralne juz "mam talent" skazało go ...........

 • 2011-02-28 14:02:20

  gość: ~tez bardzianin

  przy obecnym grafiku zbiorki (ilosci zebranej-do ilosci zafakturowane,dostep do poj.wystawianie)i kom-eko by bylo rentowne,tylko komu sie by chcialo ?

 • 2011-02-28 15:16:00

  gość: ~bardzianka

  ty na pewno czas kryminału masz dawno w tyle, ale czy z przodu już niie....?

 • 2011-02-28 15:56:38

  gość: ~Andrzej

  Jaki masz w tym "interes" ~Bardzianko~pisząc na koszt "Białego Domu". Temat "W tytule" istniejącej jeszcze spólki jest tak samo odbierany przez ciebie radośnie jak przez twojego uwielbionego "mam talent".Wiem że "Kreml" jest już zamkniety więc reakcjia twoja na moją uwgę będzie z pewnością najwcześniej jutro po godzinie 7.30 czekam cierpliwie może wystrzelisz lub wstrzelisz sie w temat główny tego forum,bo to jest istota treści ,jego istnienia.Nie bujaj w obłokach "wartości systemu komunistycznego" zachowaj dla siebie i swojego "mam talent" mnie nie wystraszysz,nawet swoja głupia przepowiednią.

 • 2011-02-28 19:00:32

  gość: ~PaPuga

  Oj widać, że nie cierpi cię Andrzeju "Bardzianka", jak widać, zapewne gorliwa fanka
  K. Ż., pełniącego funkcję burmistrza Cudownego Miasteczka.
  Walcz Andrzeju! Fechtuj słowem nieco wolniej i precyzyjniej- "bardziej będzie bolało".

 • 2011-03-01 10:17:52

  gość: ~gość

  Przecież pan burmistrz ma was wszystkich w d..., reszta jego świty będzie go bronić rękami i nogami, bo co zrobią jak nastanie nowa władza (oby jak najprędzej) panie burmistrzu gdzie są inwestorzy, człowieku na rządzenie i na rozwój gminy trzeba mieć pomysł, teraz to ja już sr*m za przeproszeniem na to miasto, miasto które straciło już swoją szanse i w ogóle na ten powiat. Wystarczy popatrzeć na Kłodzko, przejść się po parkingu Galerii Twierdzy Kłodzkiej, tam można dostrzec rejestracje DZA, DZA… a Wy co zrobiłeś/liście w tym kierunku żeby gmina się rozwijała, na co stawiasz, na turystykę, na turystykę pielgrzymkową? Nie ma jej i nie będzie, topisz pieniądze w bezproduktywne pomysły. Czytając poszczególne posty, pan, panie burmistrzu dostał już wiele przydomków „na krzywy ryj” król bardzkiego śmietnika” ludzie piszą o jakiejś promocji kulturalnej w Polanicy – coś w tym musi być. Zacznij robić wszystko z głową, zyskasz wtedy szacunek, a na chwilę obecną toniesz……….

 • 2011-04-17 20:14:57

  gość: ~gość

  Sprawdzić czy burmistrz placił do KOM EKO za swoje prywatne śmieci. Do dzieła Joanito od baranów

 • 2011-04-17 20:33:44

  gość: ~anna

  Joanita ma inne zadania-solarium,kosmetyczka itd.Ona ma błyszczeć, a nie dociekać prawdy ,czy też dostrzegać nieprawidłowości.Ci tzw.ludzie władzy już nie dostrzegają obywateli,noszą wysoko głowy po prostu im odbiło.Zapomniał wół jak c....

 • 2011-04-17 20:44:52

  gość: ~Don Kichot

  ostatnio dodany post

  Bella Donna Juanita,Juanita,to tak dla porządku.A przyjmuje lud poddany w każdy poniedziałek na Kremlu "Kiedy ranne wstają zorze"więc nie przysypiajcie jutro za długo,no chyba,ze któś się nabawił niestrawności,carski żur degustując co nie daj Boże.Amen.A diós

REKLAMA