Express-Miejski.pl

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi położonej w Lubnowie

Powiat Ząbkowicki

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi położonej w Lubnowie

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Ziębice
CZAS TRWANIA: 2019-06-27 do 2019-08-02

Ziębice, dnia 27.06.2019 roku

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Ziębic na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4, art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204) oraz § 3 ust. 1, § 4 ust. 1-8,  § 6 ust. 1, 4, 7, § 13, § 14 ust. 3 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108 ze zmianą)- organizuje w dniu 02 sierpnia 2019 roku o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach                                                                  przy ul. Przemysłowej 10 - sala nr 02

                                 

                              II  PUBLICZNY  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY  NA:

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, dwoma budynkami niemieszkalnymi oraz budynkiem produkcyjnym, usługowym i gospodarczym dla rolnictwa o powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego 243,04 m2 i powierzchni użytkowej budynków gospodarczych 160,01 m2, położonym w Lubnowie nr 113 a, składającym się z działki nr 215/12 o pow. 0,2520 ha, obręb: 0013 Lubnów.

Dla nieruchomości zabudowanej Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ząbkowicach prowadzi księgę wieczystą nr SW1Z/00071243/4.

Gmina Ziębice nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla powyższej działki. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ziębice zatwierdzone uchwałą Nr 327/VII/2018 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28 czerwca 2018 roku określa działkę jako teren MM – teren zabudowy mieszanej o dominującej funkcji mieszkaniowo – usługowej i zagrodowej.

Zgodnie z zapisem w rejestrze ewidencji gruntów i budynków prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl. działka opisana jest jako tereny mieszkaniowe (B) i grunty orne (RIIIa).

Cena wywoławcza: 125.000,00 zł. (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

Wysokość wadium: 12.500,00 zł. (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych).                                            

Na sprzedaż nieruchomości zorganizowany był I przetarg w dniu 10 czerwca 2019 roku zakończony wynikiem negatywnym z uwagi na brak uczestników, którzy dokonali wpłaty wadium.

Ustalona w przetargu cena sprzedaży nieruchomości płatna jest w formie jednorazowej wpłaty w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Ziębicach - GBS Strzelin nr 49 9588 0004 0000 5555 2000 0010 nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, przy czym za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy.

Nabywca nieruchomości ponosić będzie podatki i inne opłaty wynikające z przepisów prawnych, koszty umowy notarialnej i wpisu własności do księgi wieczystej.

Sprzedaż budynku z gruntem zwolniona  jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 2174 ze zmianami ).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w ustalonej wysokości i terminie. Uczestnicy przetargu obowiązani są zgłosić się na przetarg z dowodem osobistym, a przedstawiciel osoby prawnej dodatkowo z upoważnieniem do występowania w imieniu i na rzecz osoby prawnej.

Wadium do przetargu należy wpłacać w terminie do dnia 30 lipca 2019 roku /włącznie/. Wadium można wpłacać gotówką (do godz. 13.00) w kasie Urzędu Miejskiego w Ziębicach lub realizować płatność w formie przelewu bankowego lub elektronicznego na konto 36 9588 0004 0000 5555 2000 0050  GBS Strzelin. Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy.

Dowód wpłaty wadium przez uczestników przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu albo zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przy czym wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej w wyznaczonym terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Osoba ustalona na nabywcę zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Burmistrz Ziębic może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionych przyczyn, niezwłocznie podając informację o tym fakcie do publicznej wiadomości przez wywieszenie jej w siedzibie Urzędu, na tablicy ogłoszeń w Zakładzie Usług Komunalnych w Ziębicach Spółka z o.o. oraz na stronie internetowej www.ziebice.pl.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej przy zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Ogłoszenie niniejsze podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach, opublikowaniu na stronie internetowej www.ziebice.pl oraz w prasie.

Informacja o ogłoszeniu przetargu zostaje podana do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy.

 

Ziębice, dnia 27.06.2019 roku

 

Gmina Ziębice

REKLAMA


REKLAMA