Express-Miejski.pl

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości bez zabudowań, położonej w Ząbkowicach Śląskich - obręb Centum

Powiat Ząbkowicki

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości bez zabudowań, położonej w Ząbkowicach Śląskich - obręb Centum

OGŁOSZENIODAWCA: Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.
CZAS TRWANIA: 2019-04-15 do 2019-05-30

Starosta Ząbkowicki ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości bez zabudowań, położonej w Ząbkowicach Śląskich (gm. Ząbkowice Śląskie), stanowiącej własność Skarbu Państwa 

 

1) Dane dotyczące nieruchomości:
- Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość niezabudowana, stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w Ząbkowicach Śląskich (gm. Ząbkowice Śląskie), oznaczona w ewidencji gruntów i budynków m. Ząbkowice Śląskie, obrębu Centrum, na AM- 6, jako działka nr 3/3 (Bp) o powierzchni 0,0746 ha, (KW- SW1Z/00047334/2). (Nieruchomość jest użytkowana przez bezumownego użytkownika).

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego
Zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / Podstawa: Uchwała Nr LI/105/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ząbkowice Śląskie (Dz. Urz.. Woj. Dolnośl. z dnia 29 stycznia 2014 r, poz. 404 / przedmiotowa działka nr 3/3, AM-6, obr. Centrum, m. Ząbkowice Śląskie położona jest w terenie o symbolu: C1.11 UP – tereny zabudowy usługowej komunikacji; 03 KDGP- tereny dróg głównych przyspieszonych

„ § 37.1 UP- podstawowe przeznaczenie: zabudowa usługowa w komunikacji, w tym: stacje paliw oraz stacje LPG, stacje obsługi pojazdów, stacje kontroli pojazdów, myjnie, salony i komisy samochodowe, wraz z przynależnymi funkcjami i przynależnym zagospodarowaniem terenu.”
„ § 49.1. 01 KDGP, 02 KDGP, 03 KDGP – podstawowe przeznaczenie: droga główna przyspieszona krajowa nr 8, jednojezdniowa dwupasmowa, z dodatkowymi pasami włączenia i wyłączenia w rejonie planowanych skrzyżowań, wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu.” 

Dodatkowe informacje
- Strefa ochrony ekspozycji SE; 
- Istniejąca sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej; 
- Nieprzekraczalne linie zabudowy;
- Sieć gazowa dystrybucyjna;
- Istniejąca sieć wodociągowa

- Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: do użytkowania na cele zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

- Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego (opłata miesięczna) wynosi: 2.238,-zł + podatek VAT (23%) - słownie: dwa tysiące dwieście trzydzieści osiem złotych plus podatek VAT (23%)

2) Przetarg odbędzie się dnia 30 maja 2019 r. o godz. 10:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Prusa 5 – sala nr 209

3) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 230,-zł (słownie: dwieście trzydzieści złotych) w kasie Starostwa przy ul. Prusa 5 lub na konto Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich Nr 10 9533 0004 2001 0002 6260 0007 BS Ząbkowice Śląskie w terminie do dnia 24 maja 2019 r.

4) Uczestnicy przetargu winni:
- legitymować się dowodem osobistym, w przypadku prowadzenia działalności
gospodarczej – posiadać wpis do ewidencji gospodarczej, 
- w przypadku osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej posiadać aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

5) Uczestnikowi, który wygra przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, natomiast pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone. Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy dzierżawy.

6) Potencjalny dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno- prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy.

7) Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas oznaczony do 3 lat.
Uwagi: W przypadku rozpoczęcia inwestycji drogowej dzierżawa może być rozwiązana z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z przyczyn istotnych.
Dodatkowe informacje: Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich, ul. Prusa 5 ( pok.210), tel. ( 074) 8162-827 lub 8162 – 862.


Ząbkowice Śląskie, dnia 12.04.2019 r. 
Starosta Ząbkowicki

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.

REKLAMA


REKLAMA