Express-Miejski.pl

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż, nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem usługowo-handlowym, działka nr 104/2 AM 1, o pow. 0,4939ha położonej we wsi Mazurowice, gmina Malczyce

Powiat Średzki

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż, nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem usługowo-handlowym, działka nr 104/2 AM 1, o pow. 0,4939ha położonej we wsi Mazurowice, gmina Malczyce

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Malczyce
CZAS TRWANIA: 2018-11-30 do 2018-12-22

WÓJT GMINY MALCZYCE

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż, nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem usługowo-handlowym, działka nr 104/2 AM 1, o pow. 0,4939ha położonej we wsi Mazurowice, gmina Malczyce.

Nieruchomość jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XV/71/04 Rady Gminy w Malczycach z dnia 30 marca 2004 r. i ogłoszony w Dzienniku Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 87/04 poz. 1621 z dnia 14 maja 2004 r., na rysunku oznaczona jest symbolem 3U i ma następujące przeznaczenie: utrzymanie usług handlu i gastronomii.

Wykaz podano do publicznej wiadomości dn. 17.10.2018 r.w terminie od 17.10.2018 r. do 08.11.2018 r. wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) – wniosków nie złożono.

Przedmiotem do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego jest nieruchomość gruntowa o pow. 0,4939 ha, zabudowana budynkiem usługowo-handlowym położona przy DK 94 w Mazurowicach, stanowiąca własność Gminy Malczyce, oznaczona działka nr 104/2 zapisana KW WR1S/00020806/3

Powierzchnia nieruchomości

Budynek składa się z dwóch lokali, posiadających oddzielne wejścia i tworzących samodzielne całości użytkowe.

Lokal nr 1 składa się z pomieszczeń: sala: 58,35 m2 magazyn 1:31,19 m2, magazyn 2: 21,15 m2,pomieszczenie socjalne i WC: 12,69 m2, korytarz komunikacyjny: 9,12 m2, kotłownia: 12,24 m2

RAZEM: 144,74 m2

Lokal nr 2 składa się z pomieszczeń: sala świetlicy: 108,67 m2, pomieszczeniekuchenne z magazynem: 20,72 m2, sanitariaty: 16,50 m2, hol 12,41 m2

RAZEM 158,30 m2

Całkowita powierzchnia użytkowa budynku to 303,04 m2

Przedmiotowa nieruchomość to działka o regularnym kształcie, umożliwiającym jej efektywne zagospodarowanie, zabudowana, zlokalizowana u zbiegu drogi krajowej nr 94 i ulicy Kolejowej, posiadająca bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Działka jest nieogrodzona, płaska i posiada uzbrojenie w następujące sieci: elektroenergetyczną, telekomunikacyjną i wodociągową. 

Cena wywoławcza nieruchomości zabudowanej wraz z gruntem wynosi 572.000,00 zł (netto) słownie w złotych: pięćset siedemdziesiąt dwatysiące złotych

Wadium: 58.000,00 zł słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące złotych

Postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Do ceny sprzedaży w/w działki uzyskanej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek Vat w wysokości 23 %. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń. Dział III i IV KW są wolne od wpisów.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 stycznia 2019r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Malczyce, ul. Traugutta Nr 15, pokój nr 23. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej powyżej wysokości przelewem na konto Gminy Malczyce Bank Spółdzielczy Środa Śląska Nr 37 9589 0003 0006 1955 2000 0030 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Gminy Malczyce najpóźniej do dnia 24 stycznia 2019 r. Wniesienie wadium uprawnia do wzięcia udziału w przetargu. Na dowodzie wniesienia wadium należy umieścić dopisek wskazujący oznaczenie geodezyjne działki, której ono dotyczy.

Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, a osobie, która wygrała wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi, gdy osoba, która wygrała przetarg, uchyli się od zawarcia umowy. Cena osiągnięta w przetargu będzie wymagalna w całości do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Kandydat na nabywcę zostanie powiadomionyo terminie zawarcia umowy w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.

Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

  • dowód wpłaty wadium,
  • w przypadku osób fizycznych - dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,
  • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
  • w przypadku wspólników spółki cywilnej - wydruk CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
  • w przypadku osób prawnych - aktualny odpis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

W przetargach mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych, jeśli wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości i określonym powyżej terminie, a także miejscu i w formie podanej w ogłoszeniu. Wydanie nieruchomości nastąpi po podpisaniu notarialnej umowy sprzedaży.
Z uzasadnionych przyczyn Wójt Gminy Malczyce zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu. Zainteresowanych kupnem w/w nieruchomości wzywa się do zapoznania z nieruchomością poprzez dokonania oględzin w terenie, z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń i zrzeka się wszelkich roszczeń względem sprzedającego
w związku z nabyciem przedmiotowej nieruchomości.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Justyna Marchewka tel. 71 317 92 23 wew. 205

Malczyce, dnia 30 listopada2018 r.

Gmina Malczyce

REKLAMA


REKLAMA